Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (14 sloc) 824 Bytes
layout permalink section searchable title lang ref links
page
/tukikanavat/
Tuki
true
Tukikanavat
fi
support-channels

Avoimet kehittäjäyhteisöt toimivat Digitraffic-palvelun kehityksen tukena ja palautekanavana. Yhteisöt toimivat avoimien Google-keskusteluryhmien kautta. Traffic Management Finlandin asiantuntijat ja Traffic Management Finlandin sovellustoimittajat ovat mukana keskustelussa, joka on kokonaan julkista. Keskusteluryhmien kautta tiedotetaan myös rajapintojen kehityksestä ja käyttökatkoista.

You can’t perform that action at this time.