my presentation about Unicorn in ShowOff
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
intro
servers
unicorn
README.md
showoff.json
tomash.css

README.md

Wprowadzenie

Slajdy z mojej prezentacji nowym o serwerze aplikacji rackowych -- Unicorn.

Prezentowane podczas lutowego (02-02-2010) spotkania Warsaw Ruby Users Group.

Strona samego spotkania

Oglądanie

To jest prezentacja dla aplikacji ShowOff.

Aby ją obejrzeć, musisz zainstalować i uruchomić w jej katalogu ShowOff:

$ gem install showoff
$ git clone git://github.com/tomash/showoff-unicorn.git
$ cd showoff-unicorn
$ showoff serve

Po wykonaniu tych komend obejrzenie aplikacji powinno być możliwe po wskazaniu przeglądarki na http://localhost:9090