Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
my presentation about Unicorn in ShowOff
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
intro
servers
unicorn
README.md
showoff.json
tomash.css

README.md

Wprowadzenie

Slajdy z mojej prezentacji nowym o serwerze aplikacji rackowych -- Unicorn.

Prezentowane podczas lutowego (02-02-2010) spotkania Warsaw Ruby Users Group.

Strona samego spotkania

Oglądanie

To jest prezentacja dla aplikacji ShowOff.

Aby ją obejrzeć, musisz zainstalować i uruchomić w jej katalogu ShowOff:

$ gem install showoff
$ git clone git://github.com/tomash/showoff-unicorn.git
$ cd showoff-unicorn
$ showoff serve

Po wykonaniu tych komend obejrzenie aplikacji powinno być możliwe po wskazaniu przeglądarki na http://localhost:9090

Something went wrong with that request. Please try again.