slides for my Deface talk
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
deface
intro
outro
views
.gitignore
README.md
showoff.json
tomash.css

README.md

Wprowadzenie

Slajdy z mojej prezentacji o Deface.

Prezentowane podczas listopadowego grudniowego lutowego marcowego (20-03-2012) spotkania Warsaw Ruby Users Group.

Oglądanie

To jest prezentacja dla aplikacji ShowOff.

Aby ją obejrzeć, musisz zainstalować i uruchomić w jej katalogu ShowOff:

$ gem install showoff
$ git clone git://github.com/tomash/showoff-wrug-deface.git
$ cd showoff-wrug-rubystatic
$ showoff serve

Po wykonaniu tych komend obejrzenie aplikacji powinno być możliwe po wskazaniu przeglądarki na http://localhost:9090