Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
materiały do i ze szkolenia z podstaw Ruby On Rails, 4. edycja, 2012
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
1/showoff
2/showoff
3/showoff
4/showoff
5/showoff
6/showoff
8/showoff
.gitignore
README.md

README.md

Wprowadzenie

Materiały do szkolenia z podstaw Ruby On Rails, kwiecień-maj 2012, PJWSTK.

Głównie slajdy i prace domowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie szkolenia.

Oglądanie

Każdy zestaw slajdów w podkatalogu "showoff" to prezentacja dla aplikacji ShowOff.

Aby ją obejrzeć, musisz zainstalować i uruchomić w jej katalogu ShowOff:

$ gem install showoff
$ git clone git://github.com/tomash/szkolenie-2012.git
$ cd szkolenie-2012/2/showoff
$ showoff serve

Po wykonaniu tych komend obejrzenie prezentacji powinno być możliwe po wskazaniu przeglądarki na http://localhost:9090

Something went wrong with that request. Please try again.