Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 16b2e9e598
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

22 lines (12 sloc) 0.701 kb

Wprowadzenie

Materiały do szkolenia z podstaw Ruby On Rails, kwiecień-maj 2012, PJWSTK.

Głównie slajdy i prace domowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie szkolenia.

Oglądanie

Każdy zestaw slajdów w podkatalogu "showoff" to prezentacja dla aplikacji ShowOff.

Aby ją obejrzeć, musisz zainstalować i uruchomić w jej katalogu ShowOff:

$ gem install showoff
$ git clone git://github.com/tomash/szkolenie-2012.git
$ cd szkolenie-2012/2/showoff
$ showoff serve

Po wykonaniu tych komend obejrzenie prezentacji powinno być możliwe po wskazaniu przeglądarki na http://localhost:9090

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.