No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BotFramework.Templates.ProactiveBot @ 05af87e
GiosAirPollutionClient @ 1ff64e2
SmogBot @ 7f9326a
Tomaszkiewicz.BotFramework @ fdb30d1
Tomaszkiewicz.DapperExtensions @ cd54e4e
.gitmodules
LICENSE
README.md

README.md

ChatBotLabs - repozytorium konkursowe DSP 2017

Cześć!

Trafiłeś/aś właśnie do mojego repozytorium konkursowego "Daj się poznać 2017". Repozytorium to jest swego rodzaju "meta-repozytorium", gdyż grupuje ono inne repozytoria z poszczególnymi komponentami, jakie tworzę w ramach konkursu. Rozbicie kodu na kilka osobnych repozytoriów wynika z faktu budowania poszczególnych komponentów przez build server - nie ma sensu za każdym razem przebudowywać (i np. publikować na NuGeta) wszystkiego, o wiele lepszym podejściem jest rozbicie i praca w osobnych repo :)

Blog z postami konkursowymi znajdziesz tutaj: luktom.net

Opis repozytoriów

Poniżej przestawiam krótki opis tego, co możecie znaleźć w poszczególnych repozytoriach:

  • SmogBot - pierwszy z moich botów realizowanych w ramach konkursu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  • BotFramework.Templates.ProactiveBot - szablon projektu typu proactive bot z użyciem Azure Functions, który działa poprawnie w Visual Studio 2017.
  • Tomaszkiewicz.DapperExtensions - kilka pomocniczych klas do łatwiejszego i przyjemniejszego używania Dappera.
  • GiosAirPollutionClient - biblioteka z klientem do pobierania danych nt. zanieczyszczenia powietrza ze stron GIOŚ.
  • Tomaszkiewicz.BotFramework - rozszerzenia, dialogi i narzędzia ułatwiające pracę z Microsoft Bot Framework, wspólne dla wszystkich botów.