No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
db-interface
mud-core
.gitignore
.travis.yml
README.md
mainCity.xlsx
pom.xml

README.md

MUD-Engine Build Status

Dokumentacja

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Instalacja, konfiguracja i pierwsze uruchomienie
 3. Lokalizacje plikow gry
 4. Komendy
 5. Gracz
 6. Skrypty
 7. Przedmioty
 8. Lokacje
 9. Teksty powiadomień
 10. Administrator

Wstęp

MUD-Engine jak sama nazwa wskazuje jest silnikiem do tworzenia gier typu MUD, czyli Multi User Dungeon. Interakcja z grami tego typu odbywa się wyłącznie za pomocą komend i czytania opisów. Silnik w całości napisany jest w Javie, natomiast skryptowany jest w JavaScripcie, a definicje przedmiotów, lokacji itp sa zapisane jako JSON. Zmienne elementy gry, takie jak model gracza czy przedmioty na lokacjach, zapisywane są w bazie MongoDB.

Instalacja, konfiguracja i pierwsze uruchomienie

Silnik budowany jest z myślą o zachowaniu minimalnych zależności i minimalnej konfiguracji, więc do działania wymaga jedynie Javy 8 i MongoDB 3.

Wymagana/zalecana konfiguracja to

Plik application.properties (opcjonalne)

Jest to plik szeroko opisany w dokumentacji Spring Boot. Zalecana konfiguracja to:

 • logging.level.org.springframework=INFO
 • logging.level.org.grizz.game=INFO
 • logging.file=mud-engine.log
 • banner.location=classpath:banner.txt
 • spring.data.mongodb.database=mud-engine

Plik assets.properties (wymagane)

W tym pliku definiujemy lokalizacje główne dla wszystkich assetów (lokacje, itemy, skrypty) Więcej info patrz -> Lokalizacje plikow gry

Plik command-mapping.properties (wymagane)

W pliku znajduje się mapowanie komend do klas implementujących ich działanie. Tzw komendy systemowe. Więcej info patrz -> Komendy

Plik strings.properties (wymagane)

W pliku znajdują się wszystkie komunikaty występujące w silniku Więcej info patrz -> Teksty powiadomień

Lokalizacje plikow gry

Lokalizacje plikow gry domyslnie znajdują się pod:

 • Lokacje w folderze locations
 • Przedmioty w folderze items
 • Skrypty w folderze scripts
 • Szablony odpowiedzi w folderze response

Przy czym sciezki do folderów można modyfikować przez zmianę ścieżek do nich w pliku assets.properties, gdzie:

 • klucz assets.json.path.locations to ścieżka do folderu lokacji
 • klucz assets.json.path.items to ścieżka do folderu przedmiotów
 • klucz assets.json.path.scripts to ścieżka do folderu skryptów
 • klucz assets.response.templates.path to ścieżka do folderu szablonów

Komendy

Jedyny sposób interakcji ze światem odbywa się przez komendy wywoływane przez gracza. Silnik posiada zaimplementowane podstawowe komendy jak i pozwala na implementację własnych - powiązanych z przedmiotami.

Wbudowane komendy

Komendy wbudowane dostępne dla wszystkich graczy:

 • Przechodzenie po lokacjach
  • Na północ - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.NorthMoveCommand
  • Na południe - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.SouthMoveCommand
  • Na wschód - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.EastMoveCommand
  • Na zachód - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.WestMoveCommand
  • W górę - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.UpMoveCommand
  • W dół - org.grizz.game.command.parsers.system.movement.DownMoveCommand
 • Rozglądanie się - org.grizz.game.command.parsers.system.LookAroundCommand
 • Wyrzucanie przedmiotów - org.grizz.game.command.parsers.system.DropCommand
 • Podnoszenie przedmiotów - org.grizz.game.command.parsers.system.PickUpCommand
 • Podgląd ekwipunku - org.grizz.game.command.parsers.system.ShowEquipmentCommand

Komendy wbudowane dostępne dla administratorów:

 • Teleportacja graczy - org.grizz.game.command.parsers.admin.AdminTeleportCommand
 • Tworzenie przedmiotów i przekazywanie ich graczom (tylko mobilne przedmioty) - org.grizz.game.command.parsers.admin.AdminGiveItemCommand
 • Tworzenie przedmiotow i wyrzucanie ich na lokacji (statyczne i mobilne przedmioty) - org.grizz.game.command.parsers.admin.AdminPutItemCommand
 • Wyświetlanie listy aktywnych graczy - org.grizz.game.command.parsers.admin.AdminShowActivePlayerListCommand

Mapowanie komend

Wbudowane komendy są zmapowane do słów pozwalających na wywołanie ich. Takie mapowanie znajduje się w pliku command-mapping.properties. W pliku tym znajdziemy pary klucz wartośc gdzie:

 • kluczem jest - pełna nazwa klasy podstawowej komendy (wypisane wyżej)
 • wartością są - słowa zmapowane do tej komendy. Może być ich wiele, muszą wtedy być oddzielone średnikami. Słowa nie mogą zawierać polskich znaków ani innych liter zawierających 'akcenty'. Spacje przed i po także nie są dozwolone (przed dopasowywanie wprowadzona przez uzytkownika komenda jest trimowana i usuwane są akcenty). W przypadku komendy potrzebującej pewnych wartości wejściowych należy opisac typ i nazwę wprowadzanego parametru:
  • (?<word>[\\D]+) - dla danych słownych
  • (?<amount>[\\d]+) - dla danych liczbowych
  • (?<playerName>[\\w-]{4,}) - dla nicków Gdzie word, amount oraz playerName to nazwy parametrów komendy

Parametry komend

Komendy wymagające podania parametrów wejściowych:

 • PickUpCommand - parametry (nazwa i typ):
  • (?<itemName>[\\D]+) - Nazwa przedmiotu, który chcesz podnieść i umieścić w ekwipunku
  • (?<amount>[\\d]+) - [Opcjonalny, wartość domyślna = 1] Liczba przedmiotów, które chcesz podnieść i umieścić w ekwipunku
 • DropCommand - parametry (nazwa i typ):
  • (?<itemName>[\\D]+) - Nazwa przedmiotu, który chcesz wyrzucić i umieścić na bierzącej lokacji
  • (?<amount>[\\d]+) - [Opcjonalny, wartość domyślna = 1] Liczba przedmiotów, które chcesz wyrzucić i umieścić na bierzącej lokacji
 • AdminTeleportCommand - parametry (nazwa i typ):
  • (?<playerName>[\\w-]{4,}) - Nazwa gracza, którego chcesz teleportować
  • (?<locationId>[\\w-]+) - [Opcjonalny, wartość domyślna = obecna lokacja administratora] ID lokacji na jaką gracz ma być teleportowany
 • AdminGiveItemCommand - parametry (nazwa i typ):
  • (?<itemName>[\\D]+) - Nazwa przedmiotu
  • (?<playerName>[\\w-]{4,}) - [Opcjonalny, wartość domyślna = nick administratora] Nazwa gracza, który ma otrzymać przedmiot
  • (?<amount>[\\d]+) - [Opcjonalny, wartość domyślna = 1] Liczba przedmiotów, którą ma otrzymać gracz
 • AdminPutItemCommand - parametry (nazwa i typ):
  • (?<itemName>[\\D]+) - Nazwa przedmiotu, który chcesz umieścić na bierzącej lokacji
  • (?<amount>[\\d]+) - [Opcjonalny, wartość domyślna = 1] Liczba przedmiotów, które chcesz umieścić na bierzącej lokacji

Gracz

Statystyki/karta gracza

Parametry

Ekwipunek

Walka

Skrypty

pliki konfiguracyjne skryptów i mapowanie skryptów

Plikiem konfiguracyjnym skryptów jest plik JSON znajdujący się w folderze domyślnym scripts [*]:

[
 {
  "id": "100",
  "name": "Always true script",
  "path": "scripts/js/alwaysTrue.js"
 }
]

Gdzie:

 • id jest identyfikatorem używanym do odniesienia się do konkretnego skryptu w plikach przedmiotów, lokacji itp
 • name opisuje do czego służy skrypt - ma to zastosowanie czysto dokumentacyjne
 • path to ścieżka do pliku javascript

W pliku pod ścieżką podaną w zmiennej path znajduje się właściwy kod skryptu.

Silnik JavaScript - Nashorn

Skrypty odpalane są za pomocą silnika JavaScript Nashorn. Znaczy to, że można w skryptach używać wszystkiego na co silnik ten pozwala włącznie z obiektami Java. Przystepne materiały można znaleźć tutaj i tutaj

Podstawowe zmienne

W każdym odpalonym skrypcie jest dostęp do następujących zmiennych podstawowych:

 • player jest typu org.grizz.game.model. Player - pozwala na dostęp do wszystkich statystyk gracza, jego ekwipunku, parametrów, obecnej lokalizacji,
 • response jest typu org.grizz.game.model. PlayerResponse - udostępnia obiekt odpowiedzi
 • scriptId jest typu java.lang. String - id uruchomionego skryptu
 • log jest typu org.slf4j. Logger - logger systemowy uruchomiony w kontekście klasy ScriptRunner

W przypadku skryptów odpalanych przez gracza za pomocą komendy z parametrami, parametry te są zmapowane do zmiennych w skrypcie. Przykładowo komenda uruchamiająca skrypt craftingu w kowadle zdefiniowana jako:

{
  "command": "wykuj (?<itemName>[\\D]+) (?<amount>[\\d]+)",
  "scriptId": "bs-anvil-crafting"
}

ma zadeklarowane 2 parametry wejściowe "itemName" i "amount", które zostaną zmapowane do zmiennych w kodzie JS. Przy czym każda zmienna będzie miała typ String, a w przypadku zmiennej "amount" należy sprawdzić jej istnienie i ewentualnie zainicjalizować ją wartością domyślną (patrz linijka 17 w anvil/crafting.js)

Dostęp do serwisów i klas pomocniczych silnika

Zmienne pod którymi dostępne są serwisy ułatwiające interakcję ze światem gry: Repozytoria: //TODO skonczylem tutaj

 • locationRepo jest typu org.grizz.game.model.repository. LocationRepo - pozwala na pobieranie lokalizacji na podstawie ID
 • itemRepo jest typu org.grizz.game.model.repository. ItemRepo - pozwala na pobieranie przedmiotów na podstawie ID lub nazwy
 • scriptRepo jest typu org.grizz.game.model.repository. ScriptRepo - pozwala na pobieranie skryptów za pomocą ID
 • playerRepository jest typu org.grizz.game.model.repository. PlayerRepository - pozwala na pobieranie graczy na podstawie nicku
 • locationItemsRepository jest typu org.grizz.game.model.repository. PlayerRepository - pozwala na pobieranie graczy na podstawie nicku

Serwisy

 • adminRightsService jest typu org.grizz.game.service. AdminRightsService - odpowiada za sprawdzenie czy obecny użytkownik ma uprawnienia administratora
 • equipmentService jest typu org.grizz.game.service. EquipmentService - udostępnia operacje na ekwipunku gracza
 • locationService jest typu org.grizz.game.service. LocationService - udostępnia operacje na lokacji
 • multiplayerNotificationService jest typu org.grizz.game.service.notifier MultiplayerNotificationService - odpowiada za komunikację miedzy graczami. Przykładowo udostępnia funkcjonalność wysyłania wiadomości na danej lokacji lub do danego gracza
 • commandHandler jest typu org.grizz.game.command.engine. CommandHandler - odpowiada za uruchamianie komend gracza
 • scriptRunner jest typu org.grizz.game.service.script ScriptRunner - odpowiada za uruchamianie skryptów

Konwertery

 • itemListToItemStackConverter jest typu org.grizz.game.model.converters ItemListToItemStackConverter - przekształca listę przedmiotów w paczkę przedmiotów (stack)

Zwracanie wartości

Wartość jaką zwróci skrypt jest wartością zwróconą przez ostatnią funkcję w skrypcie. Przykładową konstrukcją zwracającą zawsze wartość true jest:

function alwaysTrue() {
  // here goes all the script instructions
  return true;
}
alwaysTrue();

Obecnie zwracana wartość jest brana pod uwagę jedynie w przypadku skryptów beforeX na lokacjach. Skrypty są predykatami do wykonywanej lokacji i muszą zwracać wartość typu Boolean.

Skrypty specjalne

Master script

Skrypty pomocnicze

Skrypt administratorski

Przedmioty

Model przedmiotów

Pliki JSON opisujące właściwości przedmiotów znajdują się w folderze domyślnym items [*]. Przykładowy wpis w pliku:

[
 {
  "id": "1",
  "name": "Złota moneta",
  "description": "Sporawy, złoty krążek z wizerunkiem jednego z dawno juz nie żyjących władców.",
  "itemType": "MISC",
  "commands": [
   {
    "command": "dzyn-dzyn",
    "scriptId": "101"
   }
  ]
 }
]

Gdzie:

 • id jest unikatowym identyfikatorem pliku. ID nie może się powtarzać na przestrzeni wszystkich plików JSON opisujących właściwości przedmiotów.
 • name jest to nazwa przedmiotu widoczna dla gracza. Gracz także będzie się odnosił do przedmiotu poprzez tą właśnie nazwę
 • description jest to szczegółowy opis przedmiotu. Może być widoczny podczas podglądu ekwipunku lub przedmiotów na lokacji
 • itemType jest to jedna z wartości [WEAPON,ARMOR,MISC,STATIC]. Dokładniejszy opis poniżej
 • commands jest to mapowanie komend możliwych do wywołania na danym przedmiocie. Komenda nie może być taka sama jak jedna z wbudowanych komend, a w przypadku zduplikowania komendy na przestrzeni różnych przedmiotów i posiadanie tych dwóch różnych przedmiotów w ekwipunku nie gwarantuje wywołania komendy na własciwym przedmiocie.
  • command jest to słowo/a wywołujące komendę. Możliwe jest używanie parametrów jak w przypadku zwykłego mapowania skryptów, jednak wtedy skrypt musi obsługiwać parsowanie komendy w celu pozyskania parametrów wejściowych.
  • scriptID jest to ID skryptu

W przypadku przedmiotów innych typów niż MISC dostępne są także dodatkowe zmienne. O tym poniżej

Komendy, mapowanie i skryptowanie komend

Jak opisano wyżej - przedmioty można oskryptować, za pomocą zmapowania skryptu w pliku konfiguracyjnym JSON. W przypadku zmapowania komendy przedmiotu do nieistniejącego skryptu - zostanie wyrzucony wyjątek podczas uruchamiania gry. Jednak jeśli zostanie zmapowanych kilka identycznych komend do różnych skryptów - nie jest gwarantowane który skrypt zostanie uruchomiony. Skrypty uruchamiane na przedmiotach nie oczekują zwrócenia żadnej wartości, także taka konstrukcja nie ma w tym przypadku zastosowania.

Rodzaje przedmiotów

Istnieją obecnie 4 typy przedmiotów - [WEAPON,ARMOR,MISC,STATIC]. Niektóre typy, oprócz zmiennych podstawowych [id,name,description,itemType,commands], posiadają także dodatkowe zmienne:

 • WEAPON przedmioty opisujące broń możliwą do trzymania w rękach:
  • weaponType jest to jedna z wartości określających typ broni:
   • SWORD1H - Miecze jednoręczne
   • SWORD2H - Miecze dwuręczne
   • DAGGER - Sztylety - broń jednoręczna
   • BOW - Luki - broń dwuręczna, strzelająca na odległość
   • CROSSBOW - Kusze - broń dwuręczna, strzelająca na odległość
   • AXE1H - Topory jednoręczne
   • AXE2H - Topory dwuręczne
   • HAMMER - Młoty bojowe - dwuręczne
   • POLEARM - Broń drzewcowa - dwuręczna
   • STAFF - Laski bojowe - dwuręczne
   • THROWN - Broń rzucana - jednoręczna, zadająca obrażenia na odległość
  • minDamage są to minimalne obrażenia
  • maxDamage są to maksymalne obrażenia
 • ARMOR przedmioty opisujące elementy zbroi, możliwe do założenia na siebie:
  • //TODO: uzupełnic po zaimplementowaniu zbroi
 • MISC różne przedmioty niekwalifikujące się do powyższych typów, takie jak: monety, drobiazgi, przedmioty questowe etc
 • STATIC specjalny typ przedmiotów, których gracz nie może podnieść ani mieć w ekwipunku. Są to elementy interaktywne lokacji, takie jak: ołtarze, studnie, kowadła, dźwignie etc. Sens istnienia tych przedmiotów jest posiadanie zmapowanych komend

Lokacje

Model lokacji

Skryptowanie lokacji

Przedmioty statyczne

Teksty powiadomień

Klucze wiadomości

Administrator

Nadawanie praw administratora

Komendy administratora