Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (6 sloc) 465 Bytes
Sorry - my private notes in Polish ;)
-------------------------------------
W trybie predicate szukam po kolumnach i pokazuje te buttony, ktore maja przeszukiwac po zakresie kolumn.
Natomiast w trybie range szukam po kluczach, ale buttony powinny byc nieaktywne gdy columnmode tez jest range. wtedy szukam po kluczach.
dodaj klawisz clean, ktory wyczysci pola formularza Reseterem
gdy lista wynikow mniejsza niz oczekiwana to nie aktywuj buttonow next/prev
Something went wrong with that request. Please try again.