Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
84 lines (51 sloc) 1.39 KB
#ifndef SourceStream_h
#define SourceStream_h
#include <iostream>
struct MemoryStruct {
char *memory;
size_t size;
};
using std::wcin;
using std::noskipws;
class SourceStream //tokeznizator bedzie kozycstal z klasy abstrakcyjnej sourcestream
{
public:
virtual wchar_t getNextChar() = 0; //jako ze jest to klasa abstrakcyjna ta funkjca bedzie virual
// = 0; - czysto abstrakcyjna
//klasa abstrakcyjna zawierajaca metody wirtualne to interface
//elementy staowniace interfejs musza byc publiczne(zeby uzytkownik mial dostep)
};
//wchar_t jest wbudowany w std c++ - to jest to samo co WCHAR z winapi.
class KeyboardSourceStream : public SourceStream
{
public:
virtual wchar_t getNextChar()
{
wchar_t c;
wcin >> noskipws >> c; //cin dla wchar_t
return c;
}
};
class NetStream : public SourceStream
{
int offset;
wchar_t *wskSource;
int size;
public:
NetStream(wchar_t* buffer, int size)
{
offset = 0;
this->size = size;
wskSource = buffer;
}
virtual wchar_t getNextChar()
{
if(offset >= size)
{
return 0;
}
// wcout << offset << ": " << (int)wskSource[offset] << endl;
return wskSource[offset++];
}
};
#endif // SOURCESTREAM_H_INCLUDED