Systém pro správu internetových petic v Djangu
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
petition
LICENSE
README
activate
manage.py
update

README

================
PETICE.PECINA.CZ
================

(C) 2011-16 Tomáš Pecina <tomas@pecina.cz>, GNU General Public License Version 3


PETICE.PECINA.CZ je systém internetových petic v Pythonu/Djangu. Jedná se
o již starší systém, který je udržován pouze v omezené míře.

Pro instalaci musíte vytvořit soubor common/secrets.py, obsahujcí tyto dva
řádky:

DBPASSWD = <heslo k vaší databasi>
SECKEY = <tajný klíč pro aplikaci>

Rovněž budete pravděpodobně muset upravit soubor petition/wsgi.py, jehož obsah
je závislý na konkrétních podmínkách instalace na vašem serveru, případně
změnit nastavení v souboru petition/settings.py.

Pro denní posílání notifikačních e-mailů je nutné zavolat jednou denně
/admin/cron/; na serveru by přístup na tuto adresu měl být omezen na localhost.

Živá instalace aplikace je k disposici na adrese <https://petice.pecina.cz/>.
Máte-li zájem o zřízení účtu na tomto serveru, napište si o něj autorovi na
adresu Tomáš Pecina <tomas@pecina.cz>.