An web based AI bot - Swedish only!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
application
assets
system
tests
.editorconfig
.gitignore
.htaccess
.htaccess.production
README.MD
composer.json
contributing.md
index.php
license.txt
readme.rst

README.MD

SaraBot

What is she?

She is a Swedish talking bot. Just for fun. The following will be in swedish.

Swedish demo

https://www.tonyg.se/projects/sarabot/

Vad är Sarabot?

Hon är en simulerad intelligens. Man kan inte kalla henne en AI riktigt, eftersom hon inte "tänker efter" själv, och hittar på egna meningsbyggnader. I stället är hon förprogrammerad att reagera på vissa ordföljder, och svarar utefter detta. Dock slumpmässigt, så hon ger skenet att verka smart. Ibland.

Hur fungerar Sarabot?

Ganska simpelt. Beroende på vad du skriver in triggas olika funktioner. Den vanligaste funktionen hämtar in en textfil och slumpar fram ett svar därifrån som borde passa till det du skrivt. Skriver du "Hej Sara" så reagerar hon på "Hej" och kollar i hej.txt. Frågar du "Vad är en köttbulle" så anropas en annan funktion där hon kollar i Wikipedia. "Vad är klockan" är ytterligare en funktion, osv.

Varför är hon så korkad?

Det har inte lagts nog med tid åt att se över vad hon svarar på, och när. De ska bli bättre framöver. Vissa av textfilerna som hon hämtar sina svar från har inte setts över sedan hon var en IRC-bot, och då och då kan det nog komma något stötande. Ber om ursäkt för detta.

Sparas det jag skriver till henne?

Det loggas i utbildningssyfte, ja. Tanken är att man ska kunna gå tillbaka och se när hon svarat fel, och kunna förbättra det. Men inga personliga detaljer lagras mer än det du själv skriver, och det kommer aldrig att ges till tredje part. När loggarna lästs och actions har tagits, så tas de bort.

Vad händer i framtiden?

Planen är att hon ska fortsätta utvecklas, framför allt med de vanliga svaren på frågorna, men också smarta funktioner som att kunna kolla saker på nätet, lära sig av vad andra skriver, och hitta på egna meningar.

Särskild funktionalitet

De flesta svar är ganska generella, men några har särskild funktionalitet. Här kommer lite information om dessa.

10 + 5

15

Vad är klockan?

En slumpad fras som involverar verklig tid, ex "Klockan är 13.30 typ".

Vad är det för dag idag?

Idag är det den 2017-07-17.

Jag heter Rudolf

Hon hälsar, och kommer även ihåg vad du heter.

Vad heter jag?

Har du angivit det i "Jag heter *" eller i början av dialogen så kommer hon svara.

Frågor

Hon känner av om det är en fråga eller inte, och svarar utefter det.

Vad är _ / Vem är _

Hon kan hämta information ur Wikipedia och presentera detta. Ex Vad är en glödlampa, eller Vem är Göran Person?`

Övriga slumpgrejer

Hon kan ibland vräka ur sig ordminnen, saker ni pratat om sedan tidigare, så drar hon upp detta i en ny kontext. Mer eller mindre framgångsrikt :)

Hon kan även skicka bilder som kan röra samtalsämnet från http://loremflickr.com.