Permalink
Browse files

Under some condition the Danish Translation was not included.

  • Loading branch information...
tonytomov committed Apr 11, 2012
1 parent 527d1cd commit 437dfcc8842c4e58a7a960d0ece28d554b5a85a0
Showing with 128 additions and 0 deletions.
  1. +128 −0 js/i18n/grid.locale-dk.js
View
@@ -0,0 +1,128 @@
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Danish Translation
+ * Kaare Rasmussen kjs@jasonic.dk
+ * http://jasonic.dk/blog
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+ defaults : {
+ recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
+ emptyrecords: "No records to view",
+ loadtext: "Loading...",
+ pgtext : "Page {0} of {1}"
+ },
+ search : {
+ caption: "Søg...",
+ Find: "Find",
+ Reset: "Nulstil",
+ odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
+ groupOps: [ { op: "AND", text: "all" }, { op: "OR", text: "any" } ],
+ matchText: " match",
+ rulesText: " rules"
+ },
+ edit : {
+ addCaption: "Tilføj",
+ editCaption: "Ret",
+ bSubmit: "Send",
+ bCancel: "Annuller",
+ bClose: "Luk",
+ saveData: "Data has been changed! Save changes?",
+ bYes : "Yes",
+ bNo : "No",
+ bExit : "Cancel",
+ msg: {
+ required:"Felt er nødvendigt",
+ number:"Indtast venligst et validt tal",
+ minValue:"værdi skal være større end eller lig med",
+ maxValue:"værdi skal være mindre end eller lig med",
+ email: "er ikke en valid email",
+ integer: "Indtast venligst et validt heltalt",
+ date: "Indtast venligst en valid datoværdi",
+ url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
+ nodefined : " is not defined!",
+ novalue : " return value is required!",
+ customarray : "Custom function should return array!",
+ customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+ }
+ },
+ view : {
+ caption: "View Record",
+ bClose: "Close"
+ },
+ del : {
+ caption: "Slet",
+ msg: "Slet valgte række(r)?",
+ bSubmit: "Slet",
+ bCancel: "Annuller"
+ },
+ nav : {
+ edittext: " ",
+ edittitle: "Rediger valgte række",
+ addtext:" ",
+ addtitle: "Tilføj ny række",
+ deltext: " ",
+ deltitle: "Slet valgte række",
+ searchtext: " ",
+ searchtitle: "Find poster",
+ refreshtext: "",
+ refreshtitle: "Indlæs igen",
+ alertcap: "Advarsel",
+ alerttext: "Vælg venligst række",
+ viewtext: "",
+ viewtitle: "View selected row"
+ },
+ col : {
+ caption: "Vis/skjul kolonner",
+ bSubmit: "Send",
+ bCancel: "Annuller"
+ },
+ errors : {
+ errcap : "Fejl",
+ nourl : "Ingel url valgt",
+ norecords: "Ingen poster at behandle",
+ model : "colNames og colModel har ikke samme længde!"
+ },
+ formatter : {
+ integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+ number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+ currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+ date : {
+ dayNames: [
+ "Søn", "Man", "Tirs", "Ons", "Tors", "Fre", "Lør",
+ "Søndag", "Mandag", "Tirsdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lørdag"
+ ],
+ monthNames: [
+ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec",
+ "Januar", "Februar", "Marts", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "December"
+ ],
+ AmPm : ["","","",""],
+ S: function (j) {return '.'},
+ srcformat: 'Y-m-d',
+ newformat: 'd/m/Y',
+ masks : {
+ ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+ ISO8601Short:"Y-m-d",
+ ShortDate: "j/n/Y",
+ LongDate: "l d. F Y",
+ FullDateTime: "l d F Y G:i:s",
+ MonthDay: "d. F",
+ ShortTime: "G:i",
+ LongTime: "G:i:s",
+ SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+ UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+ YearMonth: "F Y"
+ },
+ reformatAfterEdit : false
+ },
+ baseLinkUrl: '',
+ showAction: '',
+ target: '',
+ checkbox : {disabled:true},
+ idName : 'id'
+ }
+};
+// DK
+})(jQuery);

0 comments on commit 437dfcc

Please sign in to comment.