Permalink
Browse files

Updated names, abbreviations, currency and date/time formats for Poli…

…sh norms
  • Loading branch information...
1 parent 6be2193 commit 461f49c7aea52ba145f0f18ae342211d769fc161 @tonytomov committed May 14, 2012
Showing with 79 additions and 75 deletions.
  1. +79 −75 js/i18n/grid.locale-pl.js
View
@@ -3,6 +3,11 @@
* jqGrid Polish Translation
* Łukasz Schab lukasz@freetree.pl
* http://FreeTree.pl
+ *
+ * Updated names, abbreviations, currency and date/time formats for Polish norms (also corresponding with CLDR v21.0.1 --> http://cldr.unicode.org/index)
+ * Tomasz Pęczek tpeczek@gmail.com
+ * http://tpeczek.blogspot.com; http://tpeczek.codeplex.com
+ *
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
@@ -11,118 +16,117 @@ $.jgrid = $.jgrid || {};
$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pokaż {0} - {1} z {2}",
- emptyrecords: "Brak rekordów do pokazania",
- loadtext: "\u0142adowanie...",
+ emptyrecords: "Brak rekordów do pokazania",
+ loadtext: "Ładowanie...",
pgtext : "Strona {0} z {1}"
},
search : {
- caption: "Wyszukiwanie...",
- Find: "Szukaj",
- Reset: "Czyść",
- odata : ['dok\u0142adnie', 'różne od', 'mniejsze od', 'mniejsze lub równe','większe od','większe lub równe', 'zaczyna się od','nie zaczyna się od','jest w','nie jest w','kończy się na','nie kończy się na','zawiera','nie zawiera'],
- groupOps: [ { op: "AND", text: "oraz" }, { op: "OR", text: "lub" } ],
+ caption: "Wyszukiwanie...",
+ Find: "Szukaj",
+ Reset: "Czyść",
+ odata : ['dokładnie', 'różne od', 'mniejsze od', 'mniejsze lub równe', 'większe od', 'większe lub równe', 'zaczyna się od', 'nie zaczyna się od', 'jest w', 'nie jest w', 'kończy się na', 'nie kończy się na', 'zawiera', 'nie zawiera'],
+ groupOps: [ { op: "AND", text: "oraz" }, { op: "OR", text: "lub" } ],
matchText: " pasuje",
- rulesText: " regu\u0142y"
+ rulesText: " reguły"
},
edit : {
- addCaption: "Dodaj rekord",
- editCaption: "Edytuj rekord",
- bSubmit: "Zapisz",
- bCancel: "Anuluj",
+ addCaption: "Dodaj rekord",
+ editCaption: "Edytuj rekord",
+ bSubmit: "Zapisz",
+ bCancel: "Anuluj",
bClose: "Zamknij",
- saveData: "Dane zosta\u0142y zmienione! Zapisać zmiany?",
- bYes : "Tak",
- bNo : "Nie",
- bExit : "Anuluj",
- msg: {
- required:"Pole jest wymagane",
- number:"Proszę wpisać poprawną liczbę",
- minValue:"wartość musi być większa lub równa od",
- maxValue:"wartość musi być mniejsza lub równa od",
- email: "nie jest poprawnym adresem e-mail",
- integer: "Proszę wpisać poprawną liczbę",
+ saveData: "Dane zostały zmienione! Zapisać zmiany?",
+ bYes: "Tak",
+ bNo: "Nie",
+ bExit: "Anuluj",
+ msg: {
+ required: "Pole jest wymagane",
+ number: "Proszę wpisać poprawną liczbę",
+ minValue: "wartość musi być większa lub równa od",
+ maxValue: "wartość musi być mniejsza lub równa od",
+ email: "nie jest poprawnym adresem e-mail",
+ integer: "Proszę wpisać poprawną liczbę",
date: "Proszę podaj poprawną datę",
- url: "jest niew\u0142aściwym adresem URL. Pamiętaj o prefiksie ('http://' lub 'https://')",
- nodefined : " niezdefiniowane!",
- novalue : " wymagana jest wartość zwracana !",
- customarray : "Funkcja niestandardowa powinna zwracać tablicę!",
- customfcheck : "Funkcja niestandardowa powinna być obecna w przypadku niestandardowego sprawdzania !"
-
+ url: "jest niewłaściwym adresem URL. Pamiętaj o prefiksie ('http://' lub 'https://')",
+ nodefined: " niezdefiniowane!",
+ novalue: " wymagana jest wartość zwracana!",
+ customarray: "Funkcja niestandardowa powinna zwracać tablicę!",
+ customfcheck: "Funkcja niestandardowa powinna być obecna w przypadku niestandardowego sprawdzania!"
}
},
view : {
- caption: "Pokaż rekord",
- bClose: "Zamknij"
+ caption: "Pokaż rekord",
+ bClose: "Zamknij"
},
del : {
- caption: "Usuń",
- msg: "Czy usunąć wybrany rekord(y)?",
- bSubmit: "Usuń",
- bCancel: "Anuluj"
+ caption: "Usuń",
+ msg: "Czy usunąć wybrany rekord(y)?",
+ bSubmit: "Usuń",
+ bCancel: "Anuluj"
},
nav : {
- edittext: " ",
- edittitle: "Edytuj wybrany wiersz",
- addtext:" ",
- addtitle: "Dodaj nowy wiersz",
- deltext: " ",
- deltitle: "Usuń wybrany wiersz",
- searchtext: " ",
- searchtitle: "Wyszukaj rekord",
- refreshtext: "",
- refreshtitle: "Prze\u0142aduj",
- alertcap: "Uwaga",
- alerttext: "Proszę wybrać wiersz",
+ edittext: "",
+ edittitle: "Edytuj wybrany wiersz",
+ addtext: "",
+ addtitle: "Dodaj nowy wiersz",
+ deltext: "",
+ deltitle: "Usuń wybrany wiersz",
+ searchtext: "",
+ searchtitle: "Wyszukaj rekord",
+ refreshtext: "",
+ refreshtitle: "Przeładuj",
+ alertcap: "Uwaga",
+ alerttext: "Proszę wybrać wiersz",
viewtext: "",
viewtitle: "Pokaż wybrany wiersz"
},
col : {
- caption: "Pokaż/Ukryj kolumny",
- bSubmit: "Zatwierdź",
- bCancel: "Anuluj"
+ caption: "Pokaż/Ukryj kolumny",
+ bSubmit: "Zatwierdź",
+ bCancel: "Anuluj"
},
errors : {
- errcap : "B\u0142ąd",
- nourl : "Brak adresu url",
+ errcap: "Błąd",
+ nourl: "Brak adresu url",
norecords: "Brak danych",
- model : "D\u0142ugość colNames <> colModel!"
+ model : "Długość colNames <> colModel!"
},
formatter : {
integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
- currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+ currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
date : {
dayNames: [
- "Nie", "Pon", "Wt", "Śr", "Cz", "Pi", "So",
- "Niedziela", "Poniedzia\u0142ek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"
+ "niedz.", "pon.", "wt.", "śr.", "czw.", "pt.", "sob.",
+ "niedziela", "poniedziałek", "wtorek", "środa", "czwartek", "piątek", "sobota"
],
monthNames: [
- "Sty", "Lu", "Mar", "Kwie", "Maj", "Cze", "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru",
- "Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"
+ "sty", "lut", "mar", "kwi", "maj", "cze", "lip", "sie", "wrz", "paź", "lis", "gru",
+ "styczeń", "luty", "marzec", "kwiecień", "maj", "czerwiec", "lipiec", "sierpień", "wrzesień", "październik", "listopad", "grudzień"
],
- AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
- S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['', '', '', ''][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
+ AmPm : ["","","",""],
+ S: function (j) {return '';},
srcformat: 'Y-m-d',
- newformat: 'd/m/Y',
+ newformat: 'd.m.Y',
masks : {
- ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
- ISO8601Short:"Y-m-d",
- ShortDate: "n/j/Y",
- LongDate: "l, F d, Y",
- FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
- MonthDay: "F d",
- ShortTime: "g:i A",
- LongTime: "g:i:s A",
- SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
- UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
- YearMonth: "F, Y"
+ ISO8601Long: "Y-m-d H:i:s",
+ ISO8601Short: "Y-m-d",
+ ShortDate: "d.m.y",
+ LongDate: "l, j F Y",
+ FullDateTime: "l, j F Y H:i:s",
+ MonthDay: "j F",
+ ShortTime: "H:i",
+ LongTime: "H:i:s",
+ SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+ UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+ YearMonth: "F Y"
},
reformatAfterEdit : false
- },
+ },
baseLinkUrl: '',
showAction: '',
- target: '',
- checkbox : {disabled:true},
+ target: '',
+ checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
});

0 comments on commit 461f49c

Please sign in to comment.