Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Fix language files to be loaded in arbitrary order (before/after the …

…grid) This allow dynamically change the language.
 • Loading branch information...
commit 68b2c80695f3e35c770989dc75ff18f51e5c7028 1 parent be642f8
@tonytomov authored
Showing with 200 additions and 165 deletions.
 1. +3 −2 js/i18n/grid.locale-ar.js
 2. +3 −2 js/i18n/grid.locale-bg.js
 3. +63 −62 js/i18n/grid.locale-bg1251.js
 4. +3 −2 js/i18n/grid.locale-cat.js
 5. +3 −2 js/i18n/grid.locale-cn.js
 6. +3 −2 js/i18n/grid.locale-cs.js
 7. +3 −2 js/i18n/grid.locale-da.js
 8. +3 −2 js/i18n/grid.locale-de.js
 9. +3 −2 js/i18n/grid.locale-el.js
 10. +3 −2 js/i18n/grid.locale-en.js
 11. +3 −2 js/i18n/grid.locale-es.js
 12. +3 −2 js/i18n/grid.locale-fa.js
 13. +3 −2 js/i18n/grid.locale-fi.js
 14. +3 −2 js/i18n/grid.locale-fr.js
 15. +3 −2 js/i18n/grid.locale-gl.js
 16. +3 −2 js/i18n/grid.locale-he.js
 17. +4 −3 js/i18n/grid.locale-hr.js
 18. +24 −23 js/i18n/grid.locale-hr1250.js
 19. +3 −2 js/i18n/grid.locale-hu.js
 20. +3 −2 js/i18n/grid.locale-is.js
 21. +1 −1  js/i18n/grid.locale-it.js
 22. +3 −2 js/i18n/grid.locale-ja.js
 23. +3 −2 js/i18n/grid.locale-lt.js
 24. +3 −2 js/i18n/grid.locale-mne.js
 25. +3 −3 js/i18n/grid.locale-nl.js
 26. +1 −1  js/i18n/grid.locale-no.js
 27. +3 −2 js/i18n/grid.locale-pl.js
 28. +3 −2 js/i18n/grid.locale-pt-br.js
 29. +11 −10 js/i18n/grid.locale-pt.js
 30. +3 −2 js/i18n/grid.locale-ro.js
 31. +3 −2 js/i18n/grid.locale-ru.js
 32. +3 −2 js/i18n/grid.locale-sk.js
 33. +3 −2 js/i18n/grid.locale-sr-latin.js
 34. +3 −2 js/i18n/grid.locale-sr.js
 35. +3 −2 js/i18n/grid.locale-sv.js
 36. +3 −2 js/i18n/grid.locale-th.js
 37. +3 −2 js/i18n/grid.locale-tr.js
 38. +3 −2 js/i18n/grid.locale-ua.js
View
5 js/i18n/grid.locale-ar.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "تسجيل {0} - {1} على {2}",
emptyrecords: "لا يوجد تسجيل",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-bg.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "{0} - {1} от {2}",
emptyrecords: "Няма запис(и)",
@@ -128,5 +129,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
125 js/i18n/grid.locale-bg1251.js
@@ -7,103 +7,104 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
- recordtext: "{0} - {1} от {2}",
- emptyrecords: "Няма запис(и)",
- loadtext: "Зареждам...",
- pgtext : "Стр. {0} от {1}"
+ recordtext: "{0} - {1} �� {2}",
+ emptyrecords: "���� �����(�)",
+ loadtext: "��������...",
+ pgtext : "���. {0} �� {1}"
},
search : {
- caption: "Търсене...",
- Find: "Намери",
- Reset: "Изчисти",
- odata : ['равно', 'различно', 'по-малко', 'по-малко или=','по-голямо','по-голямо или =', 'започва с','не започва с','се намира в','не се намира в','завършва с','не завършава с','съдържа', 'не съдържа' ],
- groupOps: [ { op: "AND", text: " И " }, { op: "OR", text: "ИЛИ" } ],
- matchText: " включи",
- rulesText: " клауза"
+ caption: "�������...",
+ Find: "������",
+ Reset: "�������",
+ odata : ['�����', '��������', '��-�����', '��-����� ���=','��-������','��-������ ��� =', '������� �','�� ������� �','�� ������ �','�� �� ������ �','�������� �','�� ��������� �','�������', '�� �������' ],
+ groupOps: [ { op: "AND", text: " " }, { op: "OR", text: "���" } ],
+ matchText: " ������",
+ rulesText: " ������"
},
edit : {
- addCaption: "Нов Запис",
- editCaption: "Редакция Запис",
- bSubmit: "Запиши",
- bCancel: "Изход",
- bClose: "Затвори",
- saveData: "Данните са променени! Да съхраня ли промените?",
- bYes : "Да",
- bNo : "Не",
- bExit : "Отказ",
+ addCaption: "��� �����",
+ editCaption: "�������� �����",
+ bSubmit: "������",
+ bCancel: "�����",
+ bClose: "�������",
+ saveData: "������� �� ���������! �� ������� �� ���������?",
+ bYes : "��",
+ bNo : "��",
+ bExit : "�����",
msg: {
- required:"Полето е задължително",
- number:"Въведете валидно число!",
- minValue:"стойността трябва да е по-голяма или равна от",
- maxValue:"стойността трябва да е по-малка или равна от",
- email: "не е валиден ел. адрес",
- integer: "Въведете валидно цяло число",
- date: "Въведете валидна дата",
- url: "e невалиден URL. Изискава се префикс('http://' или 'https://')",
- nodefined : " е недефинирана!",
- novalue : " изисква връщане на стойност!",
- customarray : "Потреб. Функция трябва да върне масив!",
- customfcheck : "Потребителска функция е задължителна при този тип елемент!"
+ required:"������ � ������������",
+ number:"�������� ������� �����!",
+ minValue:"���������� ������ �� � ��-������ ��� ����� ��",
+ maxValue:"���������� ������ �� � ��-����� ��� ����� ��",
+ email: "�� � ������� ��. �����",
+ integer: "�������� ������� ���� �����",
+ date: "�������� ������� ����",
+ url: "e ��������� URL. �������� �� �������('http://' ��� 'https://')",
+ nodefined : " � ������������!",
+ novalue : " ������� ������� �� ��������!",
+ customarray : "������. ������� ������ �� ����� �����!",
+ customfcheck : "������������� ������� � ������������ ��� ���� ��� �������!"
}
},
view : {
- caption: "Преглед запис",
- bClose: "Затвори"
+ caption: "������� �����",
+ bClose: "�������"
},
del : {
- caption: "Изтриване",
- msg: "Да изтрия ли избраният запис?",
- bSubmit: "Изтрий",
- bCancel: "Отказ"
+ caption: "���������",
+ msg: "�� ������ �� ��������� �����?",
+ bSubmit: "������",
+ bCancel: "�����"
},
nav : {
edittext: " ",
- edittitle: "Редакция избран запис",
+ edittitle: "�������� ������ �����",
addtext:" ",
- addtitle: "Добавяне нов запис",
+ addtitle: "�������� ��� �����",
deltext: " ",
- deltitle: "Изтриване избран запис",
+ deltitle: "��������� ������ �����",
searchtext: " ",
- searchtitle: "Търсене запис(и)",
+ searchtitle: "������� �����(�)",
refreshtext: "",
- refreshtitle: "Обнови таблица",
- alertcap: "Предупреждение",
- alerttext: "Моля, изберете запис",
+ refreshtitle: "������ �������",
+ alertcap: "��������������",
+ alerttext: "����, �������� �����",
viewtext: "",
- viewtitle: "Преглед избран запис"
+ viewtitle: "������� ������ �����"
},
col : {
- caption: "Избор колони",
- bSubmit: "Ок",
- bCancel: "Изход"
+ caption: "����� ������",
+ bSubmit: "��",
+ bCancel: "�����"
},
errors : {
- errcap : "Грешка",
- nourl : "Няма посочен url адрес",
- norecords: "Няма запис за обработка",
- model : "Модела не съответства на имената!"
+ errcap : "������",
+ nourl : "���� ������� url �����",
+ norecords: "���� ����� �� ���������",
+ model : "������ �� ����������� �� �������!"
},
formatter : {
integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
- currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" лв.", defaultValue: '0.00'},
+ currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" ��.", defaultValue: '0.00'},
date : {
dayNames: [
- "Нед", "Пон", "Вт", "Ср", "Чет", "Пет", "Съб",
- "Неделя", "Понеделник", "Вторник", "Сряда", "Четвъртък", "Петък", "Събота"
+ "���", "���", "��", "��", "���", "���", "���",
+ "������", "����������", "�������", "�����", "���������", "�����", "������"
],
monthNames: [
- "Яну", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Юни", "Юли", "Авг", "Сеп", "Окт", "Нов", "Дек",
- "Януари", "Февруари", "Март", "Април", "Май", "Юни", "Юли", "Август", "Септември", "Октомври", "Ноември", "Декември"
+ "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���",
+ "������", "��������", "����", "�����", "���", "���", "���", "������", "���������", "��������", "�������", "��������"
],
AmPm : ["","","",""],
S: function (j) {
if(j==7 || j==8 || j== 27 || j== 28) {
- return 'ми';
+ return '��';
}
- return ['ви', 'ри', 'ти'][Math.min((j - 1) % 10, 2)];
+ return ['��', '��', '��'][Math.min((j - 1) % 10, 2)];
},
srcformat: 'Y-m-d',
newformat: 'd/m/Y',
@@ -128,5 +129,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-cat.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Mostrant {0} - {1} de {2}",
emptyrecords: "Sense registres que mostrar",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-cn.js
@@ -10,7 +10,8 @@
* update 2011.11.30
* add double u3000 SPACE for search:odata to fix SEARCH box display err when narrow width from only use of eq/ne/cn/in/lt/gt operator under IE6/7
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "{0} - {1}\u3000共 {2} 条", // 共字前是全角空格
emptyrecords: "无数据显示",
@@ -128,5 +129,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-cs.js
@@ -8,7 +8,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Zobrazeno {0} - {1} z {2} záznamů",
emptyrecords: "Nenalezeny žádné záznamy",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-da.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Vis {0} - {1} of {2}",
emptyrecords: "Ingen linjer fundet",
@@ -123,6 +124,6 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
// DA
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-de.js
@@ -13,7 +13,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Zeige {0} - {1} von {2}",
emptyrecords: "Keine Datensätze vorhanden",
@@ -129,5 +130,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-el.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
emptyrecords: "No records to view",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-en.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
emptyrecords: "No records to view",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-es.js
@@ -8,7 +8,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Mostrando {0} - {1} de {2}",
emptyrecords: "Sin registros que mostrar",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-fa.js
@@ -5,7 +5,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
- $.jgrid = {
+ $.jgrid = $.jgrid || {};
+ $.extend($.jgrid,{
defaults: {
recordtext: "نمابش {0} - {1} از {2}",
emptyrecords: "رکوردی یافت نشد",
@@ -141,5 +142,5 @@
},
idName: "id"
}
- }
+ });
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-fi.js
@@ -8,7 +8,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults: {
recordtext: "Rivit {0} - {1} / {2}",
emptyrecords: "Ei näytettäviä",
@@ -124,6 +125,6 @@ $.jgrid = {
checkbox: {disabled:true},
idName: 'id'
}
-};
+});
// FI
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-fr.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Enregistrements {0} - {1} sur {2}",
emptyrecords: "Aucun enregistrement à afficher",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-gl.js
@@ -6,7 +6,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Amosando {0} - {1} de {2}",
emptyrecords: "Sen rexistros que amosar",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-he.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "מציג {0} - {1} מתוך {2}",
emptyrecords: "אין רשומות להציג",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
7 js/i18n/grid.locale-hr.js
@@ -1,13 +1,14 @@
;(function($){
/**
- * jqGrid English Translation
+ * jqGrid Translation
* Tony Tomov tony@trirand.com
* http://trirand.com/blog/
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
emptyrecords: "Nema zapisa",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
47 js/i18n/grid.locale-hr1250.js
@@ -1,24 +1,25 @@
;(function($){
/**
- * jqGrid English Translation
+ * jqGrid Translation
* Tony Tomov tony@trirand.com
* http://trirand.com/blog/
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
emptyrecords: "Nema zapisa",
- loadtext: "Uèitavam...",
+ loadtext: "U�itavam...",
pgtext : "Stranica {0} od {1}"
},
search : {
- caption: "pretraživanje...",
- Find: "Traži",
- Reset: "Poništi",
- odata : ['jednak', 'nije identièan', 'manje', 'manje ili identièno','veæe','veæe ili identièno', 'poèinje sa','ne poèinje sa ','je u','nije u','završava sa','ne završava sa','sadrži','ne sadrži'],
+ caption: "pretra�ivanje...",
+ Find: "Tra�i",
+ Reset: "Poni�ti",
+ odata : ['jednak', 'nije identi�an', 'manje', 'manje ili identi�no','ve�e','ve�e ili identi�no', 'po�inje sa','ne po�inje sa ','je u','nije u','zavr�ava sa','ne zavr�ava sa','sadr�i','ne sadr�i'],
groupOps: [ { op: "U", text: "sve" }, { op: "ILI", text: "bilo koji" } ],
matchText: " podudata se",
rulesText: " pravila"
@@ -36,8 +37,8 @@ $.jgrid = {
msg: {
required:"Polje je obavezno",
number:"Molim, unesite ispravan broj",
- minValue:"vrijednost mora biti veæa ili identiæna ",
- maxValue:"vrijednost mora biti manja ili identiæna",
+ minValue:"vrijednost mora biti ve�a ili identi�na ",
+ maxValue:"vrijednost mora biti manja ili identi�na",
email: "neispravan e-mail",
integer: "Molim, unjeti ispravan cijeli broj (integer)",
date: "Molim, unjeti ispravan datum ",
@@ -54,34 +55,34 @@ $.jgrid = {
bClose: "Zatvori"
},
del : {
- caption: "Obriši",
- msg: "Obriši oznaæen zapis ili više njih?",
- bSubmit: "Obriši",
+ caption: "Obri�i",
+ msg: "Obri�i ozna�en zapis ili vi�e njih?",
+ bSubmit: "Obri�i",
bCancel: "Odustani"
},
nav : {
edittext: "",
- edittitle: "Promijeni obilježeni red",
+ edittitle: "Promijeni obilje�eni red",
addtext:"",
addtitle: "Dodaj novi red",
deltext: "",
- deltitle: "Obriši obilježeni red",
+ deltitle: "Obri�i obilje�eni red",
searchtext: "",
- searchtitle: "Potraži zapise",
+ searchtitle: "Potra�i zapise",
refreshtext: "",
refreshtitle: "Ponovo preuzmi podatke",
alertcap: "Upozorenje",
alerttext: "Molim, odaberi red",
viewtext: "",
- viewtitle: "Pregled obilježenog reda"
+ viewtitle: "Pregled obilje�enog reda"
},
col : {
- caption: "Obilježi kolonu",
+ caption: "Obilje�i kolonu",
bSubmit: "Uredu",
bCancel: "Odustani"
},
errors : {
- errcap : "Greška",
+ errcap : "Gre�ka",
nourl : "Nedostaje URL",
norecords: "Bez zapisa za obradu",
model : "Duljina colNames <> colModel!"
@@ -92,12 +93,12 @@ $.jgrid = {
currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
date : {
dayNames: [
- "Ned", "Pon", "Uto", "Sri", "Èet", "Pet", "Sub",
- "Nedjelja", "Ponedjeljak", "Utorak", "Srijeda", "Èetvrtak", "Petak", "Subota"
+ "Ned", "Pon", "Uto", "Sri", "�et", "Pet", "Sub",
+ "Nedjelja", "Ponedjeljak", "Utorak", "Srijeda", "�etvrtak", "Petak", "Subota"
],
monthNames: [
- "Sij", "Vel", "Ožu", "Tra", "Svi", "Lip", "Srp", "Kol", "Ruj", "Lis", "Stu", "Pro",
- "Sijeèanj", "Veljaæa", "Ožujak", "Travanj", "Svibanj", "Lipanj", "Srpanj", "Kolovoz", "Rujan", "Listopad", "Studeni", "Prosinac"
+ "Sij", "Vel", "O�u", "Tra", "Svi", "Lip", "Srp", "Kol", "Ruj", "Lis", "Stu", "Pro",
+ "Sije�anj", "Velja�a", "O�ujak", "Travanj", "Svibanj", "Lipanj", "Srpanj", "Kolovoz", "Rujan", "Listopad", "Studeni", "Prosinac"
],
AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
S: function (j) {return ''},
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-hu.js
@@ -8,7 +8,8 @@
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Oldal {0} - {1} / {2}",
emptyrecords: "Nincs találat",
@@ -125,5 +126,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-is.js
@@ -6,7 +6,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Skoða {0} - {1} af {2}",
emptyrecords: "Engar færslur",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
2  js/i18n/grid.locale-it.js
@@ -1 +1 @@
-(function(a){a.jgrid={defaults:{recordtext:"Visualizzati {0} - {1} di {2}",emptyrecords:"Nessun record da visualizzare",loadtext:"Caricamento...",pgtext:"Pagina {0} di {1}"},search:{caption:"Ricerca...",Find:"Cerca",Reset:"Pulisci",odata:["uguale","diverso","minore","minore o uguale","maggiore","maggiore o uguale","inizia con","non inizia con","in","non in","termina con","non termina con","contiene","non contiene"],groupOps:[{op:"AND",text:"tutto"},{op:"OR",text:"almeno uno"}],matchText:" corrisponde",rulesText:" regole"},edit:{addCaption:"Aggiungi Record",editCaption:"Modifica Record",bSubmit:"Invia",bCancel:"Chiudi",bClose:"Chiudi",saveData:"Alcuni dati modificati! Salvare i cambiamenti?",bYes:"Si",bNo:"No",bExit:"Esci",msg:{required:"Campo richiesto",number:"Per favore, inserisci un valore valido",minValue:"il valore deve essere maggiore o uguale a ",maxValue:"il valore deve essere minore o uguale a",email:"e-mail non corretta",integer:"Per favore, inserisci un numero intero valido",date:"Per favore, inserisci una data valida",url:"URL non valido. Prefisso richiesto ('http://' or 'https://')",nodefined:" non è definito!",novalue:" valore di ritorno richiesto!",customarray:"La function custon deve tornare un array!",customfcheck:"La function custom deve esistere per il custom checking!"}},view:{caption:"Visualizzazione Record",bClose:"Chiudi"},del:{caption:"Cancella",msg:"Cancellare record selezionato/i?",bSubmit:"Cancella",bCancel:"Annulla"},nav:{edittext:" ",edittitle:"Modifica record selezionato",addtext:" ",addtitle:"Aggiungi nuovo record",deltext:" ",deltitle:"Cancella record selezionato",searchtext:" ",searchtitle:"Ricerca record",refreshtext:"",refreshtitle:"Aggiorna griglia",alertcap:"Attenzione",alerttext:"Per favore, seleziona un record",viewtext:"",viewtitle:"Visualizza riga selezionata"},col:{caption:"Mostra/Nascondi Colonne",bSubmit:"Invia",bCancel:"Annulla"},errors:{errcap:"Errore",nourl:"Url non settata",norecords:"Nessun record da elaborare",model:"Lunghezza di colNames &lt;&gt; colModel!"},formatter:{integer:{thousandsSeparator:" ",defaultValue:"0"},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaultValue:"0,00"},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:"",suffix:"",defaultValue:"0,00"},date:{dayNames:["Dom","Lun","Mar","Mer","Gio","Ven","Sab","Domenica","Lunedì","Martedì","Mercoledì","Giovedì","Venerdì","Sabato"],monthNames:["Gen","Feb","Mar","Apr","Mag","Gui","Lug","Ago","Set","Ott","Nov","Dic","Genneio","Febbraio","Marzo","Aprile","Maggio","Giugno","Luglio","Agosto","Settembre","Ottobre","Movembre","Dicembre"],AmPm:["am","pm","AM","PM"],S:function(b){return b<11||b>13?["st","nd","rd","th"][Math.min((b-1)%10,3)]:"th"},srcformat:"Y-m-d",newformat:"d/m/Y",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"n/j/Y",LongDate:"l, F d, Y",FullDateTime:"l, F d, Y g:i:s A",MonthDay:"F d",ShortTime:"g:i A",LongTime:"g:i:s A",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F, Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"",target:"",checkbox:{disabled:true},idName:"id"}}})(jQuery);
+(function(a){a.jgrid = a.jgrid || {};a.extend(a.jgrid,{ defaults:{recordtext:"Visualizzati {0} - {1} di {2}",emptyrecords:"Nessun record da visualizzare",loadtext:"Caricamento...",pgtext:"Pagina {0} di {1}"},search:{caption:"Ricerca...",Find:"Cerca",Reset:"Pulisci",odata:["uguale","diverso","minore","minore o uguale","maggiore","maggiore o uguale","inizia con","non inizia con","in","non in","termina con","non termina con","contiene","non contiene"],groupOps:[{op:"AND",text:"tutto"},{op:"OR",text:"almeno uno"}],matchText:" corrisponde",rulesText:" regole"},edit:{addCaption:"Aggiungi Record",editCaption:"Modifica Record",bSubmit:"Invia",bCancel:"Chiudi",bClose:"Chiudi",saveData:"Alcuni dati modificati! Salvare i cambiamenti?",bYes:"Si",bNo:"No",bExit:"Esci",msg:{required:"Campo richiesto",number:"Per favore, inserisci un valore valido",minValue:"il valore deve essere maggiore o uguale a ",maxValue:"il valore deve essere minore o uguale a",email:"e-mail non corretta",integer:"Per favore, inserisci un numero intero valido",date:"Per favore, inserisci una data valida",url:"URL non valido. Prefisso richiesto ('http://' or 'https://')",nodefined:" non � definito!",novalue:" valore di ritorno richiesto!",customarray:"La function custon deve tornare un array!",customfcheck:"La function custom deve esistere per il custom checking!"}},view:{caption:"Visualizzazione Record",bClose:"Chiudi"},del:{caption:"Cancella",msg:"Cancellare record selezionato/i?",bSubmit:"Cancella",bCancel:"Annulla"},nav:{edittext:" ",edittitle:"Modifica record selezionato",addtext:" ",addtitle:"Aggiungi nuovo record",deltext:" ",deltitle:"Cancella record selezionato",searchtext:" ",searchtitle:"Ricerca record",refreshtext:"",refreshtitle:"Aggiorna griglia",alertcap:"Attenzione",alerttext:"Per favore, seleziona un record",viewtext:"",viewtitle:"Visualizza riga selezionata"},col:{caption:"Mostra/Nascondi Colonne",bSubmit:"Invia",bCancel:"Annulla"},errors:{errcap:"Errore",nourl:"Url non settata",norecords:"Nessun record da elaborare",model:"Lunghezza di colNames &lt;&gt; colModel!"},formatter:{integer:{thousandsSeparator:" ",defaultValue:"0"},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaultValue:"0,00"},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:"",suffix:"",defaultValue:"0,00"},date:{dayNames:["Dom","Lun","Mar","Mer","Gio","Ven","Sab","Domenica","Luned�","Marted�","Mercoled�","Gioved�","Venerd�","Sabato"],monthNames:["Gen","Feb","Mar","Apr","Mag","Gui","Lug","Ago","Set","Ott","Nov","Dic","Genneio","Febbraio","Marzo","Aprile","Maggio","Giugno","Luglio","Agosto","Settembre","Ottobre","Movembre","Dicembre"],AmPm:["am","pm","AM","PM"],S:function(b){return b<11||b>13?["st","nd","rd","th"][Math.min((b-1)%10,3)]:"th"},srcformat:"Y-m-d",newformat:"d/m/Y",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"n/j/Y",LongDate:"l, F d, Y",FullDateTime:"l, F d, Y g:i:s A",MonthDay:"F d",ShortTime:"g:i A",LongTime:"g:i:s A",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F, Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"",target:"",checkbox:{disabled:true},idName:"id"}});})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-ja.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "{2} \u4EF6\u4E2D {0} - {1} \u3092\u8868\u793A ",
emptyrecords: "\u8868\u793A\u3059\u308B\u30EC\u30B3\u30FC\u30C9\u304C\u3042\u308A\u307E\u305B\u3093",
@@ -151,5 +152,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-lt.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Peržiūrima {0} - {1} iš {2}",
emptyrecords: "Įrašų nėra",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-mne.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
emptyrecords: "Ne postoji nijedan zapis",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
6 js/i18n/grid.locale-nl.js
@@ -1,6 +1,6 @@
(function(a) {
- a.jgrid =
- {
+a.jgrid = a.jgrid || {};
+a.extend(a.jgrid,{
defaults:
{
recordtext: "regels {0} - {1} van {2}",
@@ -145,5 +145,5 @@
},
idName: "id"
}
- }
+ });
})(jQuery);
View
2  js/i18n/grid.locale-no.js
@@ -1 +1 @@
-(function(a){a.jgrid={};a.jgrid.defaults={recordtext:"Rad {0} - {1}, totalt {2}",loadtext:"Laster...",pgtext:"Side {0} av {1}"};a.jgrid.search={caption:"Søk...",Find:"Finn",Reset:"Nullstill",odata:["lik","forskjellig fra","mindre enn","mindre eller lik","større enn"," større eller lik","starter med","slutter med","inneholder"]};a.jgrid.edit={addCaption:"Ny rad",editCaption:"Rediger",bSubmit:"Send",bCancel:"Avbryt",bClose:"Lukk",processData:"Laster...",msg:{required:"Felt er obligatorisk",number:"Legg inn et gyldig tall",minValue:"verdi må være større enn eller lik",maxValue:"verdi må være mindre enn eller lik",email:"er ikke en gyldig e-post adresse",integer:"Legg inn et gyldig heltall",date:"Legg inn en gyldig dato",url:"er ikke en gyldig URL. Prefiks påkrevd ('http://' eller 'https://')",nodefined:" er ikke definert!",novalue:" returverdi er påkrevd!",customarray:"Tilpasset funksjon må returnere en tabell!",customfcheck:"Tilpasset funksjon må eksistere!"}};a.jgrid.view={caption:"Åpne post",bClose:"Lukk"};a.jgrid.del={caption:"Slett",msg:"Slett valgte rad(er)?",bSubmit:"Slett",bCancel:"Avbryt",processData:"Behandler..."};a.jgrid.nav={edittext:" ",edittitle:"Rediger valgte rad(er)",addtext:" ",addtitle:"Legg til ny rad",deltext:" ",deltitle:"Slett valgte rad(er)",searchtext:" ",searchtitle:"Søk",refreshtext:"",refreshtitle:"Oppdater tabell",alertcap:"Advarsel",alerttext:"Velg rad",viewtext:" ",viewtitle:"Åpne valgt rad"};a.jgrid.col={caption:"Vis/skjul kolonner",bSubmit:"Utfør",bCancel:"Avbryt"};a.jgrid.errors={errcap:"Feil",nourl:"Ingen url er satt",norecords:"Ingen poster å behandle",model:"colNames og colModel har forskjellig lengde!"};a.jgrid.formatter={integer:{thousandsSeparator:" ",defaulValue:0},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaulValue:0},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:"",suffix:"",defaulValue:0},date:{dayNames:["sø.","ma.","ti.","on.","to.","fr.","lø.","Søndag","Mandag","Tirsdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lørdag"],monthNames:["jan.","feb.","mars","april","mai","juni","juli","aug.","sep.","okt.","nov.","des.","januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"],AmPm:["","","",""],S:function(b){return"."},srcformat:"Y-m-d H:i:s",newformat:"Y-m-d H:i:s",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"j.n.Y",LongDate:"l j. F Y",FullDateTime:"l j. F Y kl. G.i.s",MonthDay:"j. F",ShortTime:"H:i",LongTime:"H:i:s",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"show",addParam:"",checkbox:{disabled:true}}})(jQuery);
+(function(a){a.jgrid= a.jgrid || {};a.jgrid.defaults={recordtext:"Rad {0} - {1}, totalt {2}",loadtext:"Laster...",pgtext:"Side {0} av {1}"};a.jgrid.search={caption:"S�k...",Find:"Finn",Reset:"Nullstill",odata:["lik","forskjellig fra","mindre enn","mindre eller lik","st�rre enn"," st�rre eller lik","starter med","slutter med","inneholder"]};a.jgrid.edit={addCaption:"Ny rad",editCaption:"Rediger",bSubmit:"Send",bCancel:"Avbryt",bClose:"Lukk",processData:"Laster...",msg:{required:"Felt er obligatorisk",number:"Legg inn et gyldig tall",minValue:"verdi m� v�re st�rre enn eller lik",maxValue:"verdi m� v�re mindre enn eller lik",email:"er ikke en gyldig e-post adresse",integer:"Legg inn et gyldig heltall",date:"Legg inn en gyldig dato",url:"er ikke en gyldig URL. Prefiks p�krevd ('http://' eller 'https://')",nodefined:" er ikke definert!",novalue:" returverdi er p�krevd!",customarray:"Tilpasset funksjon m� returnere en tabell!",customfcheck:"Tilpasset funksjon m� eksistere!"}};a.jgrid.view={caption:"�pne post",bClose:"Lukk"};a.jgrid.del={caption:"Slett",msg:"Slett valgte rad(er)?",bSubmit:"Slett",bCancel:"Avbryt",processData:"Behandler..."};a.jgrid.nav={edittext:" ",edittitle:"Rediger valgte rad(er)",addtext:" ",addtitle:"Legg til ny rad",deltext:" ",deltitle:"Slett valgte rad(er)",searchtext:" ",searchtitle:"S�k",refreshtext:"",refreshtitle:"Oppdater tabell",alertcap:"Advarsel",alerttext:"Velg rad",viewtext:" ",viewtitle:"�pne valgt rad"};a.jgrid.col={caption:"Vis/skjul kolonner",bSubmit:"Utf�r",bCancel:"Avbryt"};a.jgrid.errors={errcap:"Feil",nourl:"Ingen url er satt",norecords:"Ingen poster � behandle",model:"colNames og colModel har forskjellig lengde!"};a.jgrid.formatter={integer:{thousandsSeparator:" ",defaulValue:0},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaulValue:0},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:"",suffix:"",defaulValue:0},date:{dayNames:["s�.","ma.","ti.","on.","to.","fr.","l�.","S�ndag","Mandag","Tirsdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","L�rdag"],monthNames:["jan.","feb.","mars","april","mai","juni","juli","aug.","sep.","okt.","nov.","des.","januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"],AmPm:["","","",""],S:function(b){return"."},srcformat:"Y-m-d H:i:s",newformat:"Y-m-d H:i:s",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"j.n.Y",LongDate:"l j. F Y",FullDateTime:"l j. F Y kl. G.i.s",MonthDay:"j. F",ShortTime:"H:i",LongTime:"H:i:s",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"show",addParam:"",checkbox:{disabled:true}}})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-pl.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pokaż {0} - {1} z {2}",
emptyrecords: "Brak rekordów do pokazania",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-pt-br.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Ver {0} - {1} of {2}",
emptyrecords: "Nenhum registro para visualizar",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
21 js/i18n/grid.locale-pt.js
@@ -1,12 +1,13 @@
;(function($){
/**
* jqGrid Portuguese Translation
-* Tradução da jqGrid em Portugues por Frederico Carvalho, http://www.eyeviewdesign.pt
+* Tradu��o da jqGrid em Portugues por Frederico Carvalho, http://www.eyeviewdesign.pt
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
emptyrecords: "No records to view",
@@ -33,11 +34,11 @@ $.jgrid = {
bNo : "No",
bExit : "Cancel",
msg: {
- required:"Campo obrigatório",
+ required:"Campo obrigat�rio",
number:"Por favor, introduza um numero",
minValue:"O valor deve ser maior ou igual que",
maxValue:"O valor deve ser menor ou igual a",
- email: "Não é um endereço de email válido",
+ email: "N�o � um endere�o de email v�lido",
integer: "Por favor, introduza um numero inteiro",
url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
nodefined : " is not defined!",
@@ -79,8 +80,8 @@ $.jgrid = {
},
errors : {
errcap : "Erro",
- nourl : "Não especificou um url",
- norecords: "Não existem dados para processar",
+ nourl : "N�o especificou um url",
+ norecords: "N�o existem dados para processar",
model : "Tamanho do colNames <> colModel!"
},
formatter : {
@@ -90,14 +91,14 @@ $.jgrid = {
date : {
dayNames: [
"Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sab",
- "Domingo", "Segunda-Feira", "Terça-Feira", "Quarta-Feira", "Quinta-Feira", "Sexta-Feira", "Sábado"
+ "Domingo", "Segunda-Feira", "Ter�a-Feira", "Quarta-Feira", "Quinta-Feira", "Sexta-Feira", "S�bado"
],
monthNames: [
"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez",
- "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
+ "Janeiro", "Fevereiro", "Mar�o", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
],
AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
- S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['º', 'º', 'º', 'º'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'º'},
+ S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['', '', '', ''][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
srcformat: 'Y-m-d',
newformat: 'd/m/Y',
masks : {
@@ -121,5 +122,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-ro.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Vizualizare {0} - {1} din {2}",
emptyrecords: "Nu există înregistrări de vizualizat",
@@ -135,5 +136,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-ru.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Просмотр {0} - {1} из {2}",
emptyrecords: "Нет записей для просмотра",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-sk.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Zobrazených {0} - {1} z {2} záznamov",
emptyrecords: "Neboli nájdené žiadne záznamy",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-sr-latin.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
emptyrecords: "Ne postoji nijedan zapis",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-sr.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Преглед {0} - {1} од {2}",
emptyrecords: "Не постоји ниједан запис",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-sv.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Visar {0} - {1} av {2}",
emptyrecords: "Det finns inga poster att visa",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-th.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "แสดง {0} - {1} จาก {2}",
emptyrecords: "ไม่พบข้อมูล",
@@ -124,5 +125,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-tr.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "{0}-{1} listeleniyor. Toplam:{2}",
emptyrecords: "Kayıt bulunamadı",
@@ -122,5 +123,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
View
5 js/i18n/grid.locale-ua.js
@@ -7,7 +7,8 @@
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
**/
-$.jgrid = {
+$.jgrid = $.jgrid || {};
+$.extend($.jgrid,{
defaults : {
recordtext: "Перегляд {0} - {1} з {2}",
emptyrecords: "Немає записів для перегляду",
@@ -123,5 +124,5 @@ $.jgrid = {
checkbox : {disabled:true},
idName : 'id'
}
-};
+});
})(jQuery);
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.