Skip to content
Permalink
Browse files

i18n: Fix misleading strings in Polish translation (#10615)

  • Loading branch information...
marcin mikołajczak authored and Gargron committed Apr 21, 2019
1 parent cf5414e commit 46321dc993c78be18b73bf2d240cb78e05d6490b
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 config/locales/simple_form.pl.yml
@@ -29,8 +29,8 @@ pl:
setting_aggregate_reblogs: Nie pokazuj nowych podbić dla wpisów, które zostały niedawno podbite (dotyczy tylko nowo otrzymanych podbić)
setting_default_language: Język Twoich wpisów może być wykrywany automatycznie, ale nie zawsze jest to dokładne
setting_display_media_default: Ukrywaj zawartość oznaczoną jako wrażliwa
setting_display_media_hide_all: Zawsze ukrywaj zawartość multimedialną
setting_display_media_show_all: Zawsze pokazuj zawartość multimedialną jako wrażliwą
setting_display_media_hide_all: Zawsze oznaczaj zawartość multimedialną jako wrażliwą
setting_display_media_show_all: Nie ukrywaj zawartości multimedialnej oznaczonej jako wrażliwa
setting_hide_network: Informacje o tym, kto Cię śledzi i kogo śledzisz nie będą widoczne
setting_noindex: Wpływa na widoczność strony profilu i Twoich wpisów
setting_show_application: W informacjach o wpisie będzie widoczna informacja o aplikacji, z której został wysłany

0 comments on commit 46321dc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.