Permalink
Browse files

Merge branch 'release/2012-10-12_v2'

  • Loading branch information...
2 parents 3462eca + fd5b9fa commit 38195f7ca8be2a6c1cc53a99657c4631036f28b0 @torgiren committed Oct 12, 2012
Binary file not shown.
@@ -1,37 +1,48 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
+\usepackage{pgfpages}
+\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, landscape, border shrink=5mm]
+\pgfpageslogicalpageoptions{1}{}
+\pgfpageslogicalpageoptions{2}{}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{polski}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{fullpage}
\pagestyle{empty}
+\newcommand{\deklaracja}
+{
+ \begin{flushright}
+ \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./../logo}
+ \end{flushright}
+ \vspace{-50pt}
+ Kraków, dn. \ldots\ldots\ldots 20.. r.\\
+ \begin{center}
+ \vspace{50pt}
+ \Large{\textbf{Deklaracja aktywności}}
+ \end{center}
+ \vspace{20pt}
+ Ja niżej podpisany podejmuje się wykonania następujących zadań w~roku akademickim \ldots\ldots\ldots/\ldots\ldots\ldots w~ramach członkostwa w~Kole Naukowym Informatyków \textbf{KERNEL}:\\
+ \begin{enumerate}
+ \item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
+ \item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
+ \item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
+ \item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
+ \item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
+ \end{enumerate}
+ \vspace{50pt}
+ \begin{flushright}
+ \normalsize
+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
+ \footnotesize (imie i~nazwisko)\\
+ \normalsize
+ \vspace{40pt}
+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
+ \footnotesize (podpis)\\
+ \end{flushright}
+ \normalsize
+}
\begin{document}
-\begin{flushright}
- \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./../logo}
-\end{flushright}
-\vspace{-50pt}
-Kraków, dn. \ldots\ldots\ldots 20.. r.\\
-\begin{center}
-\vspace{50pt}
-\Large{\textbf{Deklaracja aktywności}}
-\end{center}
-\vspace{20pt}
-Ja niżej podpisany podejmuje się wykonania następujących zadań w~roku akademickim \ldots\ldots\ldots/\ldots\ldots\ldots w~ramach członkostwa w~Kole Naukowym Informatyków \textbf{KERNEL}:\\
-\begin{enumerate}
-\item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
-\item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
-\item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
-\item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
-\item \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
-\end{enumerate}
-\vspace{50pt}
-\begin{flushright}
-\normalsize
-\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
-\footnotesize (imie i~nazwisko)\\
-\normalsize
-\vspace{40pt}
-\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
-\footnotesize (podpis)\\
-\end{flushright}
+\deklaracja
+\newpage
+\deklaracja
\end{document}
Binary file not shown.
@@ -1,40 +1,51 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
+\usepackage{pgfpages}
+\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, landscape, border shrink=5mm]
+\pgfpageslogicalpageoptions{1}{}
+\pgfpageslogicalpageoptions{2}{}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{polski}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{fullpage}
\pagestyle{empty}
-\begin{document}
-\begin{flushright}
- \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./../logo}
-\end{flushright}
-\vspace{-50pt}
-Kraków, dn. \ldots\ldots\ldots 20.. r.\\
-\begin{center}
-\vspace{50pt}
-\Large{\textbf{Deklaracja członkowska}}
-\end{center}
-\vspace{20pt}
-Proszę o~przyjęcie mnie do Koła Naukowego ``Kernel''.\\
-Oświadczam, że zapoznał(em/am)* się ze Statutem Koła i~zobowiązuje się do jego przestrzegania.\\
+\newcommand{\deklaracja}
+{
+ \begin{flushright}
+ \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./../logo}
+ \end{flushright}
+ \vspace{-50pt}
+ Kraków, dn. \ldots\ldots\ldots 20.. r.\\
+ \begin{center}
+ \vspace{50pt}
+ \Large{\textbf{Deklaracja członkowska}}
+ \end{center}
+ \vspace{20pt}
+ Proszę o~przyjęcie mnie do Koła Naukowego ``Kernel''.\\
+ Oświadczam, że zapoznał(em/am)* się ze Statutem Koła i~zobowiązuje się do jego przestrzegania.\\
-\vspace{10pt}
-\textit{Wyrażam/nie wyrażam}* zgody na umieszczenie mojego imienia i~nazwiska na stronie internetowej Koła\\
+ \vspace{10pt}
+ \textit{Wyrażam/nie wyrażam}* zgody na umieszczenie mojego imienia i~nazwiska na stronie internetowej Koła\\
-\footnotesize{Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w~mojej deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z~Ustawą z~dnia 28.08.1997 roku o~Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr~133 poz. 883)}\\
+ \footnotesize{Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w~mojej deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z~Ustawą z~dnia 28.08.1997 roku o~Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr~133 poz. 883)}\\
-\vspace{30pt}
-\begin{center}
-\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
-\footnotesize{(imię i~nazwisko, drukowanymi literami)}\\
-\vspace{40pt}
-\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
-\footnotesize{(adres kontaktowy email, drukowanymi literami)}\\
-\vspace{40pt}
-\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
-\footnotesize{(podpis)}
-\end{center}
-\vspace{50pt}
-\footnotesize{*niepotrzebne skreślić}
+ \vspace{30pt}
+ \begin{center}
+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
+ \footnotesize{(imię i~nazwisko, drukowanymi literami)}\\
+ \vspace{40pt}
+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
+ \footnotesize{(adres kontaktowy email, drukowanymi literami)}\\
+ \vspace{40pt}
+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
+ \footnotesize{(podpis)}
+ \end{center}
+ \vspace{50pt}
+ \footnotesize{*niepotrzebne skreślić}
+ \normalsize
+}
+\begin{document}
+\deklaracja
+\newpage
+\deklaracja
\end{document}

0 comments on commit 38195f7

Please sign in to comment.