Permalink
Browse files

dalsze poprawki

  • Loading branch information...
1 parent 0f60182 commit f56a0d0d33550e30e02b6c630cb7603cb4a879c7 @torgiren committed Sep 22, 2012
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 podania/energetyka_roznice_programowe/energetyka_roznice_programowe.tex
View
1 podania/energetyka_roznice_programowe/energetyka_roznice_programowe.tex
@@ -15,6 +15,7 @@
\item Wybrane zagadnienia polityki energetycznej, prawa i normalizacji
\item Podstawy projektowania
\item Chemia fizyczna
+\item Komputerowe systemy komputerowe
\end{itemize}
\vspace{20pt}
\textbf{Zaliczone przedmioty, nie występujące w nowym programie studiów:}

0 comments on commit f56a0d0

Please sign in to comment.