Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

63 lines (57 sloc) 4.283 kb
<?php
/**
* Bulgarian (Bulgaria) language pack
* @package blog
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('blog', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('bg_BG', $lang) && is_array($lang['bg_BG'])) {
$lang['bg_BG'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['bg_BG']);
} else {
$lang['bg_BG'] = $lang['en_US'];
}
$lang['bg_BG']['ArchiveWidget']['DispBY'] = 'Покажи по';
$lang['bg_BG']['ArchiveWidget']['MONTH'] = 'месец';
$lang['bg_BG']['ArchiveWidget']['YEAR'] = 'година';
$lang['bg_BG']['BlogEntry']['AU'] = 'Автор';
$lang['bg_BG']['BlogEntry']['BBH'] = 'BBCode помощ';
$lang['bg_BG']['BlogEntry']['CN'] = 'Съдържание';
$lang['bg_BG']['BlogEntry']['DT'] = 'Дата';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['COMMENTS'] = 'Коментари';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['EDITTHIS'] = 'Промени тази статия';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['POSTEDBY'] = 'Публикувано от';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['POSTEDON'] = 'на';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['TAGS'] = 'Марки:';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['UNPUBLISHTHIS'] = 'Премахни от публикация тази статия';
$lang['bg_BG']['BlogEntry.ss']['VIEWALLPOSTTAGGED'] = 'Прегледай всички маркирани статий';
$lang['bg_BG']['BlogEntry']['TS'] = 'Марки (разделени със запетайка)';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['HAVENTPERM'] = 'Публикуване на блогове е администраторска задача. Моля влезте в системата.';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['POST'] = 'Публикувай блог статия';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['RSSFEED'] = 'RSS емисия за този блог';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['SJ'] = 'Предмет';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['SPUC'] = 'Моля разделете марките използвайки запетайки.';
$lang['bg_BG']['BlogHolder.ss']['NOENTRIES'] = 'Няма никакви блог статий';
$lang['bg_BG']['BlogHolder.ss']['VIEWINGTAGGED'] = 'Разглеждане на статий маркирани с';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['SUCCONTENT'] = 'Поздравления, SilverStripe blog модула беше инсталиран успешно. Тази блог статия може да бъде изтрита. Сега можете да конфигурирате аспектите на вашият блог (например кои widgets ще се показват) в [url=admin]CMS системата[/url].';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['SUCTAGS'] = 'silverstripe, блог';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['SUCTITLE'] = 'SilverStripe блог модул успешно инсталиран';
$lang['bg_BG']['BlogHolder']['TE'] = 'Например: спорт, наука, здраве';
$lang['bg_BG']['BlogManagementWidget']['COMADM'] = 'Администрация за коментари';
$lang['bg_BG']['BlogManagementWidget.ss']['LOGOUT'] = 'Излез';
$lang['bg_BG']['BlogManagementWidget.ss']['POSTNEW'] = 'Публикувайте нова блог статия';
$lang['bg_BG']['BlogManagementWidget']['UNM1'] = 'Вие имате 1 непрегледан коментар';
$lang['bg_BG']['BlogManagementWidget']['UNMM'] = 'Вие имате %d непрегледани коментара';
$lang['bg_BG']['BlogSummary.ss']['COMMENTS'] = 'Коментари';
$lang['bg_BG']['BlogSummary.ss']['POSTEDBY'] = 'Публикувано от';
$lang['bg_BG']['BlogSummary.ss']['POSTEDON'] = 'на';
$lang['bg_BG']['BlogSummary.ss']['VIEWFULL'] = 'Разгледай цялата статия';
$lang['bg_BG']['RSSWidget']['CT'] = 'Собствено заглавие за емисията';
$lang['bg_BG']['RSSWidget']['NTS'] = 'Брой на предмети за показване';
$lang['bg_BG']['RSSWidget']['URL'] = 'Адрес на RSS емисия';
$lang['bg_BG']['TagCloudWidget']['LIMIT'] = 'Ограничете броя на тагове';
$lang['bg_BG']['TagCloudWidget']['SBAL'] = 'азбука';
$lang['bg_BG']['TagCloudWidget']['SBFREQ'] = 'честота';
$lang['bg_BG']['TagCloudWidget']['SORTBY'] = 'Сортирай по';
$lang['bg_BG']['TagCloudWidget']['TILE'] = 'Заглавие';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.