Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

38 lines (28 sloc) 875 Bytes
source 'https://rubygems.org'
ruby '1.9.3', engine: 'jruby', engine_version: '1.7.16' if ENV.key?('DYNO')
gem 'activesupport', '~> 3.2'
gem 'travis-support', github: 'travis-ci/travis-support'
gem 'travis-config', '~> 0.1.0'
gem 'sequel', '~> 4.0.0'
gem 'jdbc-postgres', '9.3.1101'
gem 'march_hare', '~> 2.3.0'
gem 'jruby-openssl', '~> 0.8.8'
gem 'json', '~> 1.8.0'
gem 'pusher', '~> 0.14.5'
gem 'metriks'
gem 'metriks-librato_metrics'
gem 'coder', github: 'rkh/coder' # '~> 0.3.0'
gem 'sidekiq'
gem 'aws-sdk'
gem 'faraday', '~> 0.8.8'
gem 'sentry-raven', github: 'getsentry/raven-ruby'
gem 'rails_12factor'
gem 'rake'
group :test do
gem 'rspec', '~> 2.14.1'
gem 'rack-test'
end
gem 'sinatra', '~> 1.4'
gem 'puma'
gem 'rack-ssl'
gem 'connection_pool'
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.