Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Ikona trendu #21

Open
prezeskk opened this issue Nov 4, 2019 · 0 comments
Open

Ikona trendu #21

prezeskk opened this issue Nov 4, 2019 · 0 comments

Comments

@prezeskk
Copy link

@prezeskk prezeskk commented Nov 4, 2019

Przydała by się ikona trendu (wzrostowy lub spadkowy) przy ikonach temperatury, ciśnienia i wilgotności. Dodatkowo przy prezentacji wyników przydało by się wyliczać ciśnienie zredukowane do poziomu morza (znając temperaturę i wilgotność) wystarczy podać wysokość n.p.m czujnika.
Jak znajdę wzór to podeślę

Edit:
Dobrzebałem sie linka
http://stacjepogody.waw.pl/index.php?topic=4.0
W pierwszym poście jest przykład obliczeń

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.