Browse files

pl update.

git-svn-id: svn+ssh://rubyforge.org/var/svn/redmine/trunk@2588 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
  • Loading branch information...
1 parent 6a9fcb2 commit 7a3822448bda151dac78a33e80829ff640ca90de @jplang jplang committed Mar 13, 2009
Showing with 13 additions and 13 deletions.
  1. +13 −13 config/locales/pl.yml
View
26 config/locales/pl.yml
@@ -103,7 +103,7 @@ pl:
too_long: "jest za długie (maksymalnie {{count}} znaków)"
too_short: "jest za krótkie (minimalnie {{count}} znaków)"
wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić {{count}} znaków)"
- taken: "zostało już zajęte"
+ taken: "jest już zajęte"
not_a_number: "nie jest liczbą"
greater_than: "musi być większe niż {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe {{count}}"
@@ -740,7 +740,7 @@ pl:
setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
setting_protocol: Protokoł
setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
- setting_self_registration: Własna rejestracja umożliwiona
+ setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
@@ -802,17 +802,17 @@ pl:
text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
- warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
- field_editable: Editable
- label_display: Display
- button_create_and_continue: Create and continue
- text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
- setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
- setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
- field_watcher: Watcher
- setting_openid: Allow OpenID login and registration
- field_identity_url: OpenID URL
- label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
+ warning_attachments_not_saved: "{{count}} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
+ field_editable: Edytowalne
+ label_display: Wygląd
+ button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
+ text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
+ setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
+ setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych zagnieżdżanych w stronie
+ field_watcher: Obserwator
+ setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
+ field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
+ label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort

0 comments on commit 7a38224

Please sign in to comment.