Skip to content
Permalink
7664fdaf4e
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
115 lines (93 sloc) 2.47 KB
/*
* lstack.cpp
*
* Created on: 16.03.2017 г.
* Author: trifon
*/
#include <iostream>
#include "lstack.h"
LinkedStack::LinkedStack() : top(nullptr) {}
bool LinkedStack::empty() const {
return top == nullptr;
}
void LinkedStack::push(int x) {
StackElement* p = new StackElement;
p->data = x;
p->next = top;
top = p;
}
int LinkedStack::pop() {
if (empty()) {
// Стекът е празен
std::cerr << "Опит за изключване на елемент от празен стек!\n";
return 0;
}
StackElement* p = top;
top = top->next;
int x = p->data;
delete p;
return x;
}
int LinkedStack::peek() const {
if (empty()) {
// Стекът е празен
std::cerr << "Опит за достъп до върха на празен стек!\n";
return 0;
}
return top->data;
}
LinkedStack::~LinkedStack() {
// !!! delete top;
// !!! delete[] top;
while (!empty())
pop();
}
/*
LinkedStack::LinkedStack(LinkedStack const& ls) :
top(nullptr) {
// ако ls е празен, няма какво да правим повече
if (ls.empty())
return;
// сигурни сме, че в ls има поне един елемент
// копираме първия елемент
StackElement* lastCopied = new StackElement;
lastCopied->data = ls.top->data;
// първият копиран елемент е върхът на стека
top = lastCopied;
// копираме останалите от втория елемент нататък
for(StackElement* toCopy = ls.top->next;
toCopy != nullptr;
toCopy = toCopy -> next) {
// правим копие на клетката, която сочи toCopy
StackElement* copied = new StackElement;
copied->data = toCopy->data;
lastCopied->next = copied;
lastCopied = copied;
}
// Последният елемент няма следващ
lastCopied->next = nullptr;
}
*/
void LinkedStack::copy(StackElement* toCopy) {
if (toCopy == nullptr)
return;
// сигурен съм, че има поне един елемент
// Копирам стека от втория елемент нататък
copy(toCopy->next);
// добавям и първия елемент отгоре
push(toCopy->data);
}
LinkedStack::LinkedStack(LinkedStack const& ls) :
top(nullptr) {
copy(ls.top);
}
/*
LinkedStack::LinkedStack(LinkedStack const& ls) :
top(nullptr) {
for(StackElement* toCopy = ls.top;
toCopy != nullptr;
toCopy = toCopy -> next) {
push(toCopy->data);
}
}
*/