Browse files

Releasenote for 3.4.20

  • Loading branch information...
1 parent 0034b4f commit 57d319a7f18d2645bf433d796b46688ac9993dd8 Kjeld Froberg committed Nov 22, 2012
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 doc/releases/release-3.4.20.txt
View
6 doc/releases/release-3.4.20.txt
@@ -3,8 +3,12 @@ Stamdata 3.4.20 Release Notes
* Fixed ConfigurationLoader i common - Rettet til altid at indlæse stamdata-<modulename>.properties, uanset hvilke andre properties filer der er på classpath. (Samme opførsel som stamdata-data-manager)
-* Fixed NSPSUPPORT-135, tønder kommune og sønderborg kommune tilføjet
+* Fixed NSPSUPPORT-129, Fixed personMapper på SCES. så den ikke længere sender bygningsnummer med ud.
* Fixed NSPSUPPORT-130, SCES, SAES og SKRS servicerer ikke tilhørende schema
+* Fixed NSPSUPPORT-131, Forbedret fejlhåndtering ved DGWS faults
+
* Fixed NSPSUPPORT-132, STS certificate for test purposes updated
+
+* Fixed NSPSUPPORT-135, tønder kommune og sønderborg kommune tilføjet

0 comments on commit 57d319a

Please sign in to comment.