Skip to content
Browse files

Tilføjet releasenote 3.4.21

  • Loading branch information...
1 parent 57d319a commit 8ed28eeccd3596a4d35090af862a648619417a6d Kjeld Froberg committed
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +0 −4 doc/releases/release-3.4.20.txt
  2. +6 −0 doc/releases/release-3.4.21.txt
View
4 doc/releases/release-3.4.20.txt
@@ -3,12 +3,8 @@ Stamdata 3.4.20 Release Notes
* Fixed ConfigurationLoader i common - Rettet til altid at indlæse stamdata-<modulename>.properties, uanset hvilke andre properties filer der er på classpath. (Samme opførsel som stamdata-data-manager)
-* Fixed NSPSUPPORT-129, Fixed personMapper på SCES. så den ikke længere sender bygningsnummer med ud.
-
* Fixed NSPSUPPORT-130, SCES, SAES og SKRS servicerer ikke tilhørende schema
-* Fixed NSPSUPPORT-131, Forbedret fejlhåndtering ved DGWS faults
-
* Fixed NSPSUPPORT-132, STS certificate for test purposes updated
* Fixed NSPSUPPORT-135, tønder kommune og sønderborg kommune tilføjet
View
6 doc/releases/release-3.4.21.txt
@@ -0,0 +1,6 @@
+Stamdata 3.4.21 Release Notes
+=============================
+
+* Fixed NSPSUPPORT-129, Fixed personMapper på SCES. så den ikke længere sender bygningsnummer med ud.
+
+* Fixed NSPSUPPORT-131, Forbedret fejlhåndtering ved DGWS faults

0 comments on commit 8ed28ee

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.