Permalink
Browse files

Flyttet parent inkl. environment til https://github.com/trifork/sdm4-…

 • Loading branch information...
1 parent 102a9ca commit 28181f4932de791f89349c5410552c7fe426ab49 @jrftrifork jrftrifork committed Sep 4, 2012
Showing with 17 additions and 1,148 deletions.
 1. +0 −17 .gitignore
 2. +1 −0 .vagrant
 3. +0 −17 README.md
 4. +0 −24 Vagrantfile
 5. +0 −1 build-release.sh
 6. +0 −13 checkout-importermodules.sh
 7. +0 −31 environment/manifests/site.pp
 8. +0 −26 environment/modules/haproxy/manifests/init.pp
 9. +0 −32 environment/modules/haproxy/templates/haproxy.conf
 10. +0 −7 environment/modules/jboss7as/files/.bash_history
 11. +0 −14 environment/modules/jboss7as/files/CPRDS-module.xml
 12. +0 −224 environment/modules/jboss7as/files/jboss-as
 13. BIN environment/modules/jboss7as/files/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz
 14. +0 −2 environment/modules/jboss7as/files/mgmt-users.properties
 15. BIN environment/modules/jboss7as/files/mysql-connector-java-5.1.21.jar
 16. +0 −9 environment/modules/jboss7as/files/mysql-module.xml
 17. +0 −319 environment/modules/jboss7as/files/standalone.xml
 18. +0 −21 environment/modules/jboss7as/manifests/importerdirectories.pp
 19. +0 −43 environment/modules/jboss7as/manifests/importermodule.pp
 20. +0 −90 environment/modules/jboss7as/manifests/init.pp
 21. +0 −27 environment/modules/jboss7as/manifests/mysqlmodule.pp
 22. +0 −10 environment/modules/jboss7as/templates/log4j-importer.properties
 23. +0 −7 environment/modules/jboss7as/templates/log4j-nspslalog-importer.properties
 24. +0 −2 environment/modules/jboss7as/templates/nspslalog-importer.properties
 25. +0 −6 environment/modules/jboss7as/templates/sdm-importer-module.xml
 26. +0 −1 environment/modules/jdk/files/.gitignore
 27. +0 −22 environment/modules/jdk/manifests/init.pp
 28. +0 −130 environment/modules/mysql/files/my.cnf
 29. +0 −48 environment/modules/mysql/manifests/init.pp
 30. +0 −2 environment/modules/mysql/templates/bootstrap.sql
 31. +16 −3 pom.xml → pom.xml.releaseBackup
View
@@ -1,17 +0,0 @@
-*.iml
-*.ipr
-*.iws
-.idea
-.settings
-.project
-.classpath
-/target
-*/target
-.DS_Store
-/.vagrant
-parsers/cprparser/target
-sorrelationimporter/src/main/java/generated-sources
-release.properties
-pom.xml.releaseBackup
-*~
-sdm4-*
View
@@ -0,0 +1 @@
+{"active":{"app":"846e9043-2dca-4919-979c-a17242c1b58d"}}
View
@@ -1,17 +0,0 @@
-# Stamdata Manager 2
-
-## Igang
-
-Klon repo med ```$ git clone https://github.com/trifork/sdm2.git --recursive```.
-På grund af Oracle licenser må vi desværre ikke redistribuere jboss og jdk'et. Derfor skal disse lånes fra _niab_. "tar.gz" pak /pack/jdk-1.6.0_24 og /pack/jboss-6.0 til environment/modules/jboss6as/files/. -Eller få dem udleveret af _mwl at trifork dot com_
-
-Kør
- vagrant up
-det fejler (desværre) som regel med noget a la
- err: /Stage[main]/Jboss7as/Exec[deploy-sample]/returns: change from notrun to 0 failed: /pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --commands='deploy --force /tmp/sdm-sample.war' --user=sdmadmin --password=trifork returned 1 instead of one of [0] at /tmp/vagrant-puppet/modules-0/jboss7as/manifests/init.pp:103
-
-Hvis det gør det, så kør
- vagrant provision
-
-Tjek, at der kører en sdm-sample applikation på
-http://localhost:8080/sdm-sample
View
@@ -1,24 +0,0 @@
-# -*- mode: ruby -*-
-# vi: set ft=ruby :
-
-Vagrant::Config.run do |config|
- config.vm.box = "lucid64"
- config.vm.box_url="http://files.vagrantup.com/lucid64.box"
- #config.vm.boot_mode = :gui # useful when the guest does not manage to get an IP via DHCP, meaning vagrant cannot ssh to the box. Fix by login to the console as vagrant/vagrant and run sudo /etc/init.d/networking restart
- config.vm.customize ["modifyvm", :id, "--rtcuseutc", "on"] # seems to fix https://github.com/mitchellh/vagrant/issues/391
- containerport = (ENV['CONTAINERPORT'] || 8080).to_i
- mysqlport = (ENV['MYSQLPORT'] || 3307).to_i
-
- config.vm.provision :puppet, :module_path => "environment/modules" do |puppet|
- puppet.manifests_path = "environment/manifests"
- puppet.manifest_file = "site.pp"
- puppet.options = "--verbose --debug"
- end
-
- config.vm.define :app do |config|
- config.vm.customize ["modifyvm", :id, "--memory", 2048]
- config.vm.forward_port 8080, containerport
- config.vm.forward_port 3306, mysqlport
- config.vm.host_name = "app.stamdata.nsi.test"
- end
-end
View
@@ -1 +0,0 @@
-vagrant up&&mvn -X release:prepare&&vagrant halt&&mvn -X -Dsdm.handle.vagrant.vms release:perform
@@ -1,13 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-autorisationimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-bemyndigelseimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-cprimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-sikredeimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-sksimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-sorimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-sorrelationimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-takstimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-yderimporter.git
-#git clone git@github.com:trifork/sdm4-doseringimporter.git
-git clone git@github.com:trifork/sdm4-testutils.git
-
@@ -1,31 +0,0 @@
-Exec["apt-get-update"] -> Package <| |>
-
-Exec {
- path => "/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/pack/jdk/bin",
- environment => [
- 'JAVA_HOME=/pack/jdk'
- ]
-}
-
-exec { "apt-get-update" :
- command => "/usr/bin/apt-get update",
- unless => "test $(expr $(date +%s) - $(stat -c %Y /var/lib/apt/lists)) -lt 604800"
-}
-
-group { "puppet": ensure => "present" }
-
-node app {
- file{"/pack":
- ensure => directory,
- owner => "root",
- group => "root"
- }
-
- class {'jdk': }
-
- class {'jboss7as': }
-
- class {'mysql': }
-
- class {'haproxy': }
-}
@@ -1,26 +0,0 @@
-class haproxy() {
- package { "haproxy":
- ensure => installed,
- }
-
- file { "/etc/default/haproxy":
- ensure => present,
- require => Package["haproxy"],
- content => "ENABLED=1"
- }
-
- file { "/etc/haproxy/haproxy.cfg":
- ensure => present,
- content => template('haproxy/haproxy.conf'),
- require => Package["haproxy"],
- notify => Service["haproxy"]
- }
-
- service { "haproxy":
- ensure => running,
- require => [Package["haproxy"], File["/etc/default/haproxy"]],
- hasrestart => true,
- hasstatus => true
- }
-
-}
@@ -1,32 +0,0 @@
-global
- daemon
- #log /dev/log local3
- log 127.0.0.1 local0
- log 127.0.0.1 local1 notice
- group haproxy
- user haproxy
- #node <%=fqdn%>
- #pidfile /var/run/haproxy.pid
-
-defaults
- timeout client 10s
- timeout server 30s
- timeout connect 1s
- #monitor-uri /haproxy_status
- #stats enable
- #stats auth netic:Glam42nsp
-
-frontend nsp-frontend
- mode http
- bind <%=ipaddress%>:8080
- default_backend nsp-backend
- option httplog
- log /dev/log local4
-
-backend nsp-backend
- mode http
- balance roundrobin
- server test01-app01 127.0.0.1:8080 check port 8080 inter 10000 rise 2 fall 1
- option forwardfor
- # option httpchk GET /decoupling/check HTTP/1.0
-# http-check expect string NSP=OK(DCC=OK,GW=OK)
@@ -1,7 +0,0 @@
-mysql -uroot -ppapkasse
-sudo cp /vagrant/cprimporter/target/cprimporter-1.0-SNAPSHOT.war /pack/jboss/standalone/deployments/
-less +F /pack/jboss/standalone/log/server.log
-less +F /pack/jboss/standalone/log/cprimporter.log
-cd /pack/jboss/standalone/log/
-/pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --user=sdmadmin --password=trifork
-sudo service jboss-as restart
@@ -1,14 +0,0 @@
-<datasources>
- <datasource jndi-name="jdbc/CPRDS">
- <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/sdm_warehouse</connection-url>
- <driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
- <pool>
- <min-pool-size>1</min-pool-size>
- <max-pool-size>5</max-pool-size>
- </pool>
- <security>
- <user-name>root</user-name>
- <password>papkasse</password>
- </security>
- </datasource>
-</datasources>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 28181f4

Please sign in to comment.