Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Java Puppet Other

This branch is 1 commit ahead, 275 commits behind develop

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
cprimporter
doc
environment
maven-vagrant-plugin
sdm-core
sdm-integrationtest
sdm-sample
.gitignore
README.md
Vagrantfile
pom.xml

README.md

Stamdata Manager 2

Igang

Klon repo med $ git clone https://github.com/trifork/sdm2.git --recursive. På grund af Oracle licenser må vi desværre ikke redistribuere jboss og jdk'et. Derfor skal disse lånes fra niab. "tar.gz" pak /pack/jdk-1.6.0_24 og /pack/jboss-6.0 til environment/modules/jboss6as/files/. -Eller få dem udleveret af mwl at trifork dot com

Kør vagrant up det fejler (desværre) som regel med noget a la err: /Stage[main]/Jboss7as/Exec[deploy-sample]/returns: change from notrun to 0 failed: /pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --commands='deploy --force /tmp/sdm-sample.war' --user=sdmadmin --password=trifork returned 1 instead of one of [0] at /tmp/vagrant-puppet/modules-0/jboss7as/manifests/init.pp:103

Hvis det gør det, så kør vagrant provision

Tjek, at der kører en sdm-sample applikation på http://localhost:8080/sdm-sample

Something went wrong with that request. Please try again.