Permalink
Browse files

NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema…

… uden runtime-fejl
  • Loading branch information...
1 parent 5c109ed commit 086edd2b7720157934cd38b94ac7200cee79133b @jrftrifork jrftrifork committed Oct 26, 2012
View
@@ -1,5 +1,8 @@
-## autorisationimporter 4.2
+## autorisationimporter 4.1
* NSPSUPPORT-67: Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde
sammenlignet med antal autorisationer i databasen
* Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gangen.
- Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
+ Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
+
+## autorisationimporter 4.2
+* NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema uden runtime-fejl
@@ -1,4 +1,4 @@
-CREATE TABLE autorisationimporterImportStatus (
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS autorisationimporterImportStatus (
Id BIGINT(15) AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
StartTime DATETIME NOT NULL,
EndTime DATETIME,
@@ -1,4 +1,4 @@
-CREATE TABLE Autorisation (
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS Autorisation (
AutorisationPID BIGINT(15) AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
Autorisationsnummer CHAR(5) NOT NULL,

0 comments on commit 086edd2

Please sign in to comment.