Permalink
Browse files

Gør klar til release - kør mod faste versioner af sdm-core og testutils

  • Loading branch information...
jrftrifork committed Sep 11, 2012
1 parent ca8e522 commit 43d48f7d7e71667744a1a80fb7e2f7d14879d84e
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 pom.xml
View
@@ -57,7 +57,7 @@
<dependency>
<groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
<artifactId>sdm-core</artifactId>
- <version>4.1-SNAPSHOT</version>
+ <version>4.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
@@ -87,7 +87,7 @@
<dependency>
<groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
<artifactId>testutils</artifactId>
- <version>4.1-SNAPSHOT</version>
+ <version>4.1</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>

0 comments on commit 43d48f7

Please sign in to comment.