Permalink
Browse files

Afhæng af parent som 4.1-SNAPSHOT, da der var brug for at ændre maven…

…-gymnastikker der står for deploy i forbindelse med omstrukturering, så hver importer er sit eget git-repository
  • Loading branch information...
1 parent 5339b70 commit 6956aee518d0f6e7868f07815d1f427fe8f01dc4 @jrftrifork jrftrifork committed Sep 4, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 pom.xml
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<parent>
<groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
<artifactId>sdm-parent</artifactId>
- <version>4.0</version>
+ <version>4.1-SNAPSHOT</version>
</parent>
<artifactId>autorisationimporter</artifactId>

0 comments on commit 6956aee

Please sign in to comment.