Browse files

Ret til UTF-8

  • Loading branch information...
1 parent 25431ac commit bfdc776407ae13db069d922dc14ab7c0b61cbf3e @jrftrifork jrftrifork committed Sep 12, 2012
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +2 −3 README.md
View
5 README.md
@@ -2,10 +2,9 @@
## Igang
Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister
-L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
+Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc
-For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere
+For at køre integrationstests, kræves en opsøtning som beskrevet i guide til udviklere
Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git```.
-

0 comments on commit bfdc776

Please sign in to comment.