Permalink
Browse files

NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema…

… uden runtime-fejl
  • Loading branch information...
1 parent 086edd2 commit d04d285305f8244df6bda063d939550ace89a59a @jrftrifork jrftrifork committed Oct 26, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 Changelog.md
View
@@ -5,4 +5,4 @@
Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
## autorisationimporter 4.2
-* NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema uden runtime-fejl
+* NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema uden runtime-fejl

0 comments on commit d04d285

Please sign in to comment.