Permalink
Browse files

Skift til sdm-parent 4.2 for at gøre release lettere - så kan release…

…-script undværes, nu kører man bare mvn release:prepare&&mvn release:perform
  • Loading branch information...
jrftrifork committed Sep 11, 2012
1 parent c1dfe18 commit dde83b18060a0d43d92c1f39bc85795a5ef345c1
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +0 −1 build-release.sh
  2. +1 −1 pom.xml
View
@@ -1 +0,0 @@
-vagrant up&&mvn -X release:prepare&&vagrant halt&&mvn -X -Dsdm.handle.vagrant.vms release:perform
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<parent>
<groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
<artifactId>sdm-parent</artifactId>
- <version>4.1</version>
+ <version>4.2</version>
</parent>
<artifactId>autorisationimporter</artifactId>

0 comments on commit dde83b1

Please sign in to comment.