Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information...
Kaspar Bach Pedersen
Kaspar Bach Pedersen committed Jun 21, 2013
1 parent dddf520 commit 6a1a67a11f5812da663e9964f5952cce71aacc2a
Showing with 6 additions and 20 deletions.
  1. +6 −20 README.md
View
@@ -1,20 +1,6 @@
-# SDM4 importer til autorisationsregister
-
-## Igang
-Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister
-Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
-Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc
-
-For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere
-
-Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git```.
-
-## Konfiguration
-Der er følgende importer-specifikke konfigurations-properties
-
-* ``spooler.autorisationimporter.max.allowed.reduction``
- angiver hvor mange autorisationer, der må være færre end ved sidste import
- Default-værdi: 10
- Eksempel: Hvis der er 200.000 autorisationer i databasen, og en import-fil (fx ved en fejl)
- indeholder 100.000 autorisationer, afvises import-filen
-
+FLYTTET
+=========
+Dette repository er flyttet til https://svn.nspop.dk/svn/trifork/sdm4-autorisationimporter/trunk/
+Adgang kan fåes igennem https://www.nspop.dk support
+
+Public read-only her https://fisheye.nspop.dk/browse/public/components/sdm4-autorisationimporter

0 comments on commit 6a1a67a

Please sign in to comment.