Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
build-release.sh
pom.xml

README.md

SDM4 importer til autorisationsregister

Igang

Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.