Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Java

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
Changelog.md
README.md
pom.xml

README.md

SDM4 importer til autorisationsregister

Igang

Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git.

Konfiguration

Der er følgende importer-specifikke konfigurations-properties

  • spooler.autorisationimporter.max.allowed.reduction angiver hvor mange autorisationer, der må være færre end ved sidste import Default-værdi: 10 Eksempel: Hvis der er 200.000 autorisationer i databasen, og en import-fil (fx ved en fejl) indeholder 100.000 autorisationer, afvises import-filen
Something went wrong with that request. Please try again.