Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (7 sloc) 0.437 kB

SDM4 importer til bemyndigelser

Igang

bemyndigelsesimporteren er af typen der bruger en RecordPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-bemyndigelseimporter.git.

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.