Skip to content
No description or website provided.
Java
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

SDM4 importer til bemyndigelser

Igang

bemyndigelsesimporteren er af typen der bruger en RecordPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-bemyndigelseimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.