Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Java

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
doc
src
.gitignore
Changelog.md
README.md
pom.xml
standardheader.txt

README.md

SDM4 importer til bemyndigelser

Igang

bemyndigelsesimporteren er af typen der bruger en RecordPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-bemyndigelseimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.