Browse files

Tilføjet readme informationer

  • Loading branch information...
1 parent 0d576ad commit 23b964abd15832a9c59234ba6ceef783ae40ed30 Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 .gitignore
  2. +10 −0 README.md
View
5 .gitignore
@@ -1 +1,6 @@
target
+.idea
+.settings
+.project
+.classpath
+.DS_Store
View
10 README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+# SDM4 importer til doseringsregister
+
+## Igang
+doseringsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister
+L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
+Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc
+
+For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere
+
+Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-doseringimporter.git```.

0 comments on commit 23b964a

Please sign in to comment.