Permalink
Browse files

Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

…af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  • Loading branch information...
1 parent 2c0e156 commit 30e07d2c9828c1de9a0d71d6ade80911a6a1d5bf @jrftrifork jrftrifork committed Sep 17, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 pom.xml
View
@@ -58,7 +58,7 @@
<dependency>
<groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
<artifactId>sdm-core</artifactId>
- <version>4.1</version>
+ <version>4.2-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>

0 comments on commit 30e07d2

Please sign in to comment.