Permalink
Browse files

Changelog for 4.3, der beskriver at sdm-core 4.3 (som vi var på i for…

…vejen) løser NSPSUPPORT-126
  • Loading branch information...
1 parent abaf15b commit b3ae9a4d4add0894123ca51917b9f12617d3c19a @jrftrifork jrftrifork committed Nov 2, 2012
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 Changelog.md
View
@@ -0,0 +1,3 @@
+## doseringimporter 4.3
+* Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser
+ NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem

0 comments on commit b3ae9a4

Please sign in to comment.