Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 2408cc2ceb
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (5 sloc) 0.329 kb

Stamdata Manager 4 Parent

Igang

Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet () inden dette projekt bygges

Parent projektet sørger for at sætte en virtuel maskine op hvor de enkelte importeres integrationstasts kan køres på.

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-parent.git.

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.