Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (5 sloc) 329 Bytes

Stamdata Manager 4 Parent

Igang

Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet () inden dette projekt bygges

Parent projektet sørger for at sætte en virtuel maskine op hvor de enkelte importeres integrationstasts kan køres på.

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-parent.git.

Something went wrong with that request. Please try again.