Permalink
Browse files

lavet beskrivelse uptodate

  • Loading branch information...
1 parent 9dcf07b commit 37f4191a0790a682e74ad1c6a7c57dc0adefdaa2 Kjeld Froberg committed Sep 11, 2012
Showing with 5 additions and 11 deletions.
  1. +5 −11 README.md
View
@@ -1,17 +1,11 @@
-# Stamdata Manager 2
+# Stamdata Manager 4 Parent
## Igang
-Klon repo med ```$ git clone https://github.com/trifork/sdm2.git --recursive```.
-På grund af Oracle licenser må vi desværre ikke redistribuere jboss og jdk'et. Derfor skal disse lånes fra _niab_. "tar.gz" pak /pack/jdk-1.6.0_24 og /pack/jboss-6.0 til environment/modules/jboss6as/files/. -Eller få dem udleveret af _mwl at trifork dot com_
+Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet () inden dette projekt bygges
-Kør
- vagrant up
-det fejler (desværre) som regel med noget a la
- err: /Stage[main]/Jboss7as/Exec[deploy-sample]/returns: change from notrun to 0 failed: /pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --commands='deploy --force /tmp/sdm-sample.war' --user=sdmadmin --password=trifork returned 1 instead of one of [0] at /tmp/vagrant-puppet/modules-0/jboss7as/manifests/init.pp:103
+Parent projektet sørger for at sætte en virtuel maskine op hvor de enkelte importeres integrationstasts kan køres på.
+
+Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-parent.git```.
-Hvis det gør det, så kør
- vagrant provision
-Tjek, at der kører en sdm-sample applikation på
-http://localhost:8080/sdm-sample

0 comments on commit 37f4191

Please sign in to comment.