Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

lavet beskrivelse uptodate

  • Loading branch information...
commit 37f4191a0790a682e74ad1c6a7c57dc0adefdaa2 1 parent 9dcf07b
Kjeld Froberg authored September 11, 2012

Showing 1 changed file with 5 additions and 11 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 16  README.md
16  README.md
Source Rendered
... ...
@@ -1,17 +1,11 @@
1  
-# Stamdata Manager 2
  1
+# Stamdata Manager 4 Parent
2 2
 
3 3
 ## Igang
4 4
 
5  
-Klon repo med ```$ git clone https://github.com/trifork/sdm2.git --recursive```.
6  
-På grund af Oracle licenser må vi desværre ikke redistribuere jboss og jdk'et. Derfor skal disse lånes fra _niab_. "tar.gz" pak /pack/jdk-1.6.0_24 og /pack/jboss-6.0 til environment/modules/jboss6as/files/. -Eller få dem udleveret af _mwl at trifork dot com_
  5
+Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet () inden dette projekt bygges
7 6
 
8  
-Kør
9  
-    vagrant up
10  
-det fejler (desværre) som regel med noget a la
11  
-    err: /Stage[main]/Jboss7as/Exec[deploy-sample]/returns: change from notrun to 0 failed: /pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --commands='deploy --force /tmp/sdm-sample.war' --user=sdmadmin --password=trifork returned 1 instead of one of [0] at /tmp/vagrant-puppet/modules-0/jboss7as/manifests/init.pp:103
  7
+Parent projektet sørger for at sætte en virtuel maskine op hvor de enkelte importeres integrationstasts kan køres på.
  8
+
  9
+Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-parent.git```.
12 10
 
13  
-Hvis det gør det, så kør
14  
-    vagrant provision
15 11
 
16  
-Tjek, at der kører en sdm-sample applikation på
17  
-http://localhost:8080/sdm-sample

0 notes on commit 37f4191

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.