Permalink
Browse files

Automatisk enable af "styr-vagrant-vm'er" profil under release. Vagra…

…nt up i dén profil behøver ikke provisionere, det gør integrationstesten selv, så sparer vi en anelse tid
  • Loading branch information...
1 parent 37f4191 commit 7740311a837244ca696e6b242092dcb812585878 @jrftrifork jrftrifork committed Sep 11, 2012
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 pom.xml
View
9 pom.xml
@@ -169,6 +169,14 @@
</execution>
</executions>
</plugin>
+ <plugin>
+ <artifactId>maven-release-plugin</artifactId>
+ <version>2.3.2</version>
+ <configuration>
+ <releaseProfiles>handle-vagrant-vms</releaseProfiles>
+ <goals>deploy</goals> <!-- skips site-deploy -->
+ </configuration>
+ </plugin>
</plugins>
</build>
@@ -258,6 +266,7 @@
<executable>vagrant</executable>
<arguments>
<argument>up</argument>
+ <argument>--no-provision</argument>
</arguments>
</configuration>
</execution>

0 comments on commit 7740311

Please sign in to comment.