Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (9 sloc) 488 Bytes

sorimporter 4.3

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem
  • Opgraderet til sdm-core 4.9 for at kunne resette transaction time
  • SDM-23: Reset transaction time før hver import

sorimporter 4.4

  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk