Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (7 sloc) 409 Bytes

SDM4 importer til SOR

Igang

SORimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-sorimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.