Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (7 sloc) 435 Bytes

SDM4 importer til SOR-relationer

Igang

sorrelationimporteren er af typen der bruger en RecordPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-sorrelationimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.