Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (5 sloc) 265 Bytes

sorrelationimporter 4.3

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem
  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
Something went wrong with that request. Please try again.