Permalink
Browse files

Update README

  • Loading branch information...
1 parent 204c20f commit 4ef088cd4d4b4fa372bbc5a6345e3b652461efb6 Kaspar Bach Pedersen committed Jun 18, 2013
Showing with 8 additions and 1 deletion.
  1. +8 −1 README
View
9 README
@@ -1 +1,8 @@
-Fælles klasser til brug ved test af SDM4 importermoduler
+FLYTTET
+===============================================
+Dette repository er flyttet til https://svn.nspop.dk/svn/trifork/sdm4-testutils/trunk/
+Adgang kan fåes igennem https://www.nspop.dk support
+
+Public read-only her https://fisheye.nspop.dk/browse/public/components/sdm4-testutils
+
+

0 comments on commit 4ef088c

Please sign in to comment.